008 – Bøker

Oppdatert: 2022-01-20

008/18-34 – Bøker

Ikke alle posisjoner i 008/18-34 er obligatoriske å kode. Nasjonalbiblioteket koder ikke lenger i posisjonene 24-31 for bøker. Registrerte koder skal ikke endres, med mindre de er feil.

008/18-21 – Illustrasjoner

Er det kun én type illustrasjon, velges kode for denne. F.eks. hvis illustrasjonene er kun portretter, velg kode «c» i posisjon 18. Posisjonene 19-21 skal da bli stående med blanke (#). Hvis det finnes flere ulike typer illustrasjoner, kan man velge koden «a», og eventuelt angi mer spesifikke illustrasjonstyper i posisjonene 19-21.

Kodene bør som et minimum gjenspeile opplysningene i felt 300 $b.

Aktuelle koder

# – Ingen illustrasjoner
a – Illustrasjoner
b – Kart
c – Portretter
d – Diagrammer
e – Planer (grunnriss)
f – Plansjer
g – Noter
h – Faksimiler
i – Våpenskjold
j – Genealogiske tabeller
k – Blanketter
l – Prøver, mønstre
m – Lydmateriale
o – Fotografier
p – Illuminasjoner

Eksempler:

008/18-21       a###
300 ## $$a 271 sider $$b illustrasjoner

008/18-21       f###
300 ## $$a 246 sider, 32 plansjer

008/18-21       ab##
300 ## $$a 237 sider $$b illustrasjoner, kart

008/22 – Målgruppe

Barne- og ungdomslitteratur skal ha kode: j – Barn og ungdom. Andre bøker kodes med aktuell kode for målgruppen eller en av kodene # – Ukjent eller | – Ingen forsøk på å kode.

Aktuelle koder

# – Ukjent
e – Voksen
f – Spesielle brukergrupper
j – Barn og ungdom
| – Ingen forsøk på å kode

008/23 – Materialform

Trykte bøker med vanlig skrift skal ha koden: # (blank). E-bøker skal ha koden: o – Online, CD-ROM o.a. skal ha q – Elektronisk, direkte tilgang. BIBSYS-konsortiet bruker ikke felleskoden «s» for elektronisk, og vurderer også «r» som uaktuell i konsortiets katalog.

Aktuelle koder

# – Ingen av de følgende
a – Mikrofilm
b – Mikrofiche
c – Mikro-opak
d – Storskrift
f – Braille
o – Online
q – Direkte elektronisk
r – Reproduksjon i ordinært trykk
(s – Elektronisk) Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet
| – Ingen forsøk på å kode

008/24-27– Innhold

Kode for type innhold brukes når en vesentlig del av dokumentet består av den aktuelle typen. Inntil fire koder kan registreres. Om 1-3 koder registreres, skal resterende posisjoner kodes: # – Ikke spesifisert. Om ingen koder registreres i 008/24-27, kan posisjonene bli stående med kode: | – Ingen forsøk på å kode

Aktuelle koder

# – Ikke spesifisert
a – Sammendrag
b – Bibliografier
c – Kataloger
d – Ordbøker
e – Konversasjonsleksika
f – Håndbøker
g – Juridiske artikler
i – Registre
j – Patenter
k – Diskografier
l – Lover og forskrifter
m – Akademiske avhandlinger
n – Oversiktsverker
o – Anmeldelser
p – Programmerte tekster
q – Filmografier
r – Adressebøker
s – Statistikker
t – Tekniske rapporter
u – Standarder
v – Dommer og kommentarer
w – Domssamlinger og sammendrag av rettspraksis
y – Årbøker
z – Traktater
2 – Offprints (pre- og postprints)
5 – Kalendre
6 – Tegneserier
| – Ingen forsøk på å kode

008/28 – Offentlig publikasjon

Her registreres en kode som angir om dokumentet er en offentlig publikasjon. Det finnes mange spesifikke koder, og bruken av disse på norsk materiale er under utredning.

Vi bruker koden: | – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Konferansepublikasjon

Feltet er ikke obligatorisk, men kan brukes hvis dokumentet er en konferansepublikasjon.

0 – Ikke en konferansepublikasjon.
1 – Konferansepublikasjon.

008/30  – Festskrift

Feltet er ikke obligatorisk, men kan brukes hvis dokumentet er et festskrift

0 – Ikke et festskrift.
1 – Festskrift.

008/31  – Register

Vi benytter koden: | – Ingen forsøk på å kode.  Vi betrakter register som en selvfølgelig del av en vitenskapelig publikasjon, og koden som unødvendig.

008/32  – Udefinert

Både # (blank) og  | – Ingen forsøk på å kode er tillatt her.

008/33  – Litterær form/genre

Nasjonalbiblioteket bruker (fra 2022) tallkodene 0 og 1 for å skille mellom fag- og skjønnlitteratur. Andre bibliotek kan velge om de fortsatt vil bruke en mer spesifikk kode (bokstavkode). Hvis spesifikk kode er registrert i en post, skal den ikke endres med mindre den er feil.

Aktuelle koder

0 – Ikke skjønnlitteratur
1 – Skjønnlitteratur (ikke nærmere spesifisert)
d – Skuespill
e – Essays
f – Roman
h – Humor, satire o.l.
i – Brev
j – Noveller/fortellinger
m – Blandet skjønnlitterært innhold
p – Dikt
s – Taler
u – Ukjent litterær form
| – Ingen forsøk på å kode

008/34  – Biografi

Feltet er ikke obligatorisk, men kan brukes hvis dokumentet er eller inneholder biografisk materiale.

Aktuelle koder

# – Ikke biografisk materiale
a – Selvbiografi
b – Enkeltbiografi
c – Samlingsbiografi
d – Inneholder biografisk informasjon
(| – Ingen forsøk på å kode). Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet. Hvis det finnes biografisk materiale, skal en spesifikk kode brukes. Hvis ikke skal blank (#) brukes.