20X-24X – Tittel og tittelrelaterte felt

Oppdatert: 2022-08-12

20X-24X  Tittel og tittelrelaterte felt

210 Forkortet tittel (R)

(RDA 2.3.10)

Feltet brukes til periodika og inneholder en forkortet tittel, vanligvis laget ut fra nøkkeltittelen (felt 222).

Indikatorer

Førsteindikator: Biinnførsel

0  – Ingen biinnførsel
1 – Skal ha biinnførsel

Andreindikator: Type forkortet tittel

# – Forkortet nøkkeltittel (basert på nøkkeltittel i 222 og hentet fra ISSN-portalen)

Forkortelsen bestemmes av nasjonale ISSN (International Standard Serial Number)-sentre i overensstemmelse med ISO 4, Documentation – Rules for the abbreviation of title words and titles of publications og List of serial title word abbreviation.

0 – Annen forkortet tittel

Utvalgte delfelt

$a – Forkortet tittel
$b – Forklarende tilføyelser

Eksempler

210 0# $$a Urt $$b (Kbh.)
210 0# $$a Bok bibl.

222 Nøkkeltittel (R)

(RDA 2.3.9)

Feltet brukes til å registrere en entydig periodikatittel som er knyttet til ISSN og tildeles av nasjonale ISSN-sentre. Nøkkeltittel hentes fra ISSN-portalen.

Indikatorer

Førsteindikator: # (Udefinert)

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Nøkkeltittel
$b – Forklarende tilføyelser

Eksempel

222 #0 $$a Hermes $$b (Ottawa)

240 Standardtittel (NR)

(RDA 6.2.2)

Feltet brukes til å registrere foretrukket tittel på verk når det forekommer en autorisert søkeinngang i marcfelt 1XX. Når det ikke er registrert autorisert søkeinngang i marcfelt 1XX, legges foretrukket tittel på verk i marcfelt 130.

Foretrukket tittel er en tittel som er valgt for å identifisere et verk. Ofte vil dette være originaltittel. Foretrukket tittel er også utgangspunkt for registrering av autorisert søkeinngang som representerer verket.

Feltet brukes sammen med felt 100, 110 eller 111.

Indikatorer

Førsteindikator: Om standardtittel skal vises eller trykkes

0 – Skal ikke vises eller trykkes
1 – Skal vises eller trykkes

Bruk førsteindikator 0 dersom verdien i 240 $a er identisk med verdien i 245 $a, og det ikke finnes andre delfelt i 240-feltet. Dette medfører at foretrukket tittel ikke vil vises i Oria.

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Standardtittel. Her registreres foretrukket tittel på verk. Andre skillende kjennetegn som brukes for å skille identiske titler, registreres i en parentes etter tittelen.
$d – Årstall for undertegnelse av avtale, traktat o.l.
$f –  Dato (brukes til registrering av uttrykkets år) (RDA 6.10)
$k – Form. Her registreres form, som kan være Utvalg, Protokoll e.l.
$l – Språk. Her registreres språk i dokumentet.
$m – Besetning. Brukes for musikalske verk, f.eks. strykere, klaver, orkester o.l.
$n – Nummer for del av verk.
$o – Arrangement. Brukes ved arrangement av musikalske verk.
$p – Tittel for del av verk.
$r – Toneart. Brukes for musikalske verk.
$s – Versjon.

Eksempler

Foretrukket tittel på musikktrykk

100 1# $$a Mozart, Wolfgang Amadeus $$d 1756-1791
240 10 $$a Sinfonie concertanti $$n K. 364 $$m fiolin, bratsj, orkester $$r Ess-dur $$s studiepartitur

Foretrukket tittel på bok

100 0# $$a Homerus
240 10 $$a Odyssea $$l Norsk

100 1# $$a Tolkien, J.R.R. $$d 1892-1973
240 14 $$a The lord of the rings $$l Norsk

Foretrukket tittel på lov

110 2# $$a Norge
240 10 $$a Åndsverksloven (1961)

245 Tittel og ansvarsopplysninger(NR)

(RDA 2.3-2.4)

I dette feltet registreres dokumentets tittel og ansvarshavende.

Indikatorer

Førsteindikator: Biinnførsel

0 – Biinnførsel skal ikke genereres (Når det ikke finnes 1XX i posten)
1 – Biinnførsel skal genereres (Når det finnes 1XX i posten)

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Hovedtittel.
$b – Annen tittelinformasjon. Her registreres det som kommer etter hovedtittel. Hvis det er flere titler i dokumenter uten felles tittel, skal tittel nr. 2 osv. også registreres her. Parallelltittel vil også bli registrert her eller i $c avhengig av om det også er parallell ansvarsangivelse. Ellers har vi undertittel, forklaring til hovedtittel o.l. her. OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Delfeltet kan ikke gjentas, og mellom flere undertitler skrives mellomrom kolon mellomrom. (Se eksempler nedenfor.)
$c – Ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel. Gjengi en ansvarsangivelse slik den forekommer i informasjonskilden.
$n – Nummer for del av verk
$p – Tittel for del av verk

Eksempler

100 1# $$a Ward, Jamie $$d 1972- $$0 (NO-TrBIB)6059478 $$4 aut
245 14 $$a The student’s guide to cognitive neuroscience : $$b a textbook $$c by Jamie Ward

245 01 $$a “Sono il pero e la zucca di me stesso” : $$b carteggio 1930-1970 $$c Alessandro Bonsanti – Carlo Emilio Gadda ; a cura di Roberta Colbertaldo ; premessa di Gloria Manghetti ; con una  testimonianza di Sandra Bonsanti.

100 1# $$a  Sivertsen, Halvdan $$d  1950- $$4  cmp $$4  lyr $$0  (NO-TrBIB)90151116
245 10 $$a Nordaførr vårvise $$c tekst og musikk: Halvdan Sivertsen ; bearbeidet tekst: Jan Eggum

100 1# $$a Ibsen, Henrik $$d 1828-1906 $$0 (NO-TrBIB)90061718
245 10 $$a Fru Inger til Østråt ; $$b Hærmændene på Helgeland $$c Henrik Ibsen
740 02 $$a Hærmændene på Helgeland

245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

245 00 $$a Allergologen $$c Norsk forening for allergologi og immunopatologi = The Allergist / Norwegian Society of Allergology and Immunopathology

246 Varianter av tittel (R)

(RDA 2.3.3-2.3.6)

Feltet brukes til varianter av tittelen slik de finnes i manifestasjonen, f.eks. på rygg eller omslag, eller til deler av hovedtittelen. Feltet brukes også til alternative former av tittelen hvis disse er vesentlig forskjellig fra tittelen slik den er beskrevet i felt 245 og hvis de kan hjelpe til med å identifisere dokumentet.

Når den bibliografiske beskrivelsen gjelder et dokument med flere verk uten felles tittel, brukes 246 bare for det som relateres til tittelen på verket som er valgt som hovedtittel. Søkeinngang for øvrige verk legges i 740 eller en av de andre 7XX-feltene for bi-innførsler.

Indikatorer

Førsteindikator: Note og/eller biinnførsel

0 – Det skal genereres note, men ingen biinnførsel
1 – Det skal genereres note og biinnførsel
2 – Ingen note, ingen biinnførsel
3 – Ingen note, men biinnførsel skal genereres

Andreindikator: Type tittel

# – Ingen type spesifisert
0 – Del av tittel (kan f.eks. være alternativ tittel i 245 $a, deltittel i 245 $p, initialer for hovedtittel lagt i 245 $b, eller hvis del av tittel er uthevet typografisk i hovedkilden)
1 – Parallell hovedtittel
2 – Tittelvariant, f.eks. når et enkelt hefte i en serie har en annen tittel enn de øvrige.
Vanligst på årbøker, temahefter av konferanserapporter o.l.
3 – Annen tittel. Tittel som finnes i tillegg til hovedtittel
4 – Omslagstittel. Brukes når det er en tittel på omslaget som man vil gjøre søkbar og eventuelt generere note (med bruk av førsteindikator)
5 – Tittel fra løst omslag
6 – Spisstittel. Tittel som finnes på toppen av den første siden med tekst
7 – Løpetittel. Tittel som er trykket øverst eller nederst i margen på alle sider i publikasjonen
8 – Ryggtittel

Aktuelle delfelt

$a – $b – $n og $p brukes som i felt 245.
$i – Fortekst i notefelt når verdien i andre indikator er #. $i skal ligger først i feltet.

Eksempler

Del av tittel

245 04 $$a The Berkley book of modern writing
246 30 $$a Modern writing

Her vil det bli generert søkeinngang, men ikke note.

Omslagstittel

245 00 $$a Report and financial accounts for the fifteen months ended 31st March
$$c Qantas Empire Airways Limited
246 14 $$a Qantas annual report

Her vil det bli generert søkeinngang og note.

Parallelltittel 1

245 00 $$a Modern problems of pharmacopsychiatry = $$b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie
246 31 $$a Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie

Her vil det bli generert søkeinngang, men ikke note.

Parallelltittel 2

245 00 $$a Allergologen $$c Norsk forening for allergologi og immunopatologi = The Allergist / Norwegian Society of Allergology and Immunopathology
246 31 $$a Allergist

Her vil det bli generert søkeinngang, men ikke note.