Klassifikasjon

Oppdatert: 2020-07-01

Alle MARC 21-feltene brukes som beskrevet i MARC 21-standarden. Nærmere råd og anvisninger om bruken, finnes nedenfor.

Praksis for registrering av klassifikasjon vil avhenge av om klassifikasjonen registreres i et felles felt (NZ) eller et lokalt felt (IZ).

Felles felt

060 NLM
080 UDC/UDK
082 og 083 Dewey
084 Annen klassifikasjon

Nasjonalbibliografiske poster kan ikke uten videre redigeres. Det gjelder også om man vil legge inn emneord og klassifikasjon. Hvis du bruker et klassifikasjonssystem som registreres i fellesfelt i Alma, må du endre katalogiseringsnivå til 90 for å kunne gjøre endringer i poster som er låst av Nasjonalbiblioteket.

Lokale felt

092 Lokal Dewey
097 Lokal klassifikasjon

Registrering av lokale klassifikasjonsfelt kan registreres  selv om det er en nasjonalbibliografisk post. For å registrere et lokalt felt må du velge «Add Local Extension» i Metadata Editor. For flere detaljer om disse MARC-feltene, se egen beskrivelse for BIBSYS-definerte MARC-felt.

060 NLM

NLM, MARC-felt 060, er et felles MARC-felt.  Hvis du klassifiserer etter NLM, gjør du det på vegne av alle som bruker NLM i konsortiet. Det betyr at du ikke skal gjenta klassifikasjonen hvis 060 allerede er registrert i posten. Hvis du mener det er nødvendig med et alternativt nummer, kan dette tilføyes ved å repetere 060. Indikatorer brukes som beskrevet i MARC-21, og det er bare delfelt $a som er aktuelt i dette feltet.

Eksempel:

060 #4 $$a WB 100

080 UDC/UDK

UDC/UDK, MARC-felt 080, er et felles MARC-felt. Hvis du klassifiserer etter UDK, gjør du det på vegne av alle som bruker UDK i konsortiet. Det betyr at du ikke skal gjenta klassifikasjonen hvis 080 allerede er registrert i posten. Hvis du mener det er nødvendig med et alternativt nummer, kan dette tilføyes ved å repetere 080. Indikatorer, hjelpetabeller ($x) og utgave-betegnelser ($2) angis som beskrevet i MARC21. De vanligste delfeltene vil være $a, $x og $2.

Eksempel:

080 0# $$a 51 $$x (06) $$2 1998

082 og 083 Dewey

Denne veiledningen baserer seg på Prinsipper for klassifisering med Dewey i BIBSYS-konsortiet, som igjen baserer seg på Anbefalinger for bruk av Norsk WebDewey fra NKKI.

MARC-feltene 082 og 083 er felles felt for alle bibliotek i konsortiet.  All klassifikasjon i 082- og 083-feltene skal være korrekt og fullstendig. I den grad man ønsker å bruke forkortete eller avvikende klassenumre, legges disse i lokale 092-felt. 082 kan ikke gjentas med samme utgave i $2. Hvis det er behov for alternative klassenumre, legges denne/disse i 083.

Hvis ønskelig er det mulig å registrere 083 med separate nummer fra hjelpetabeller i tillegg til det fullstendige nummeret. Hvilken hjelpetabell som er brukt må angis i delfelt $z. Det er frivillig å registrere separate hjelpetabellnummer i 083 i tillegg til fullstendige nummer i 082 og/eller 083.

Hvis du legger klassifikasjonen i 082 og 083-feltene, gjør du det på vegne av alle i konsortiet som bruker den samme Dewey-utgaven som ditt bibliotek. Det betyr at du ikke skal gjenta klassifikasjonen hvis 082 allerede er registrert i posten med angivelse av den Dewey-utgaven ditt bibliotek bruker i $2. Dersom 082 med “din” Dewey-utgave mangler i posten, legger du inn 082 fra grunnen med riktige indikatorer og $2 med utgavebetegnelse for Dewey-utgaven.

Norsk og amerikansk 23. utgave

Norsk WebDewey (23/nor) er en oversettelse av den amerikanske utgaven, og i prinsippet identisk med denne. Det betyr at du ikke skal gjenta samme klassenummer fra Norsk WebDewey hvis nummeret allerede er registrert med utgavebetegnelsen for den amerikanske WebDewey (23). Norsk WebDewey vil imidlertid normalt ha en del etterslep, og har enkelte utvidelser for norske forhold, f.eks. en mer detaljert geografisk inndeling av Norge, så i slike tilfeller kan det være aktuelt at en post både får et klassenummer fra Norsk WebDewey og et fra den amerikanske WebDewey.

Datoregistrering i WebDewey

WebDewey blir kontinuerlig oppdatert. Derfor må vi registrere dato for å kunne skille mellom ulike versjoner. Datoformatet følger ISO 8601 (yyyymmdd). Dette betyr at det er viktig å sjekke norsk WebDewey når man gjenbruker klassenumre. Hvis nummeret er endret, må det nye nummeret registreres i et ny 082.

Indikatorer

Dersom vi henter et klassifikasjonsnummer fra norsk eller amerikansk WebDewey, skal førsteindikator settes til 0 for å vise at vi har klassifisert etter fullstendig utgave. For klassifikasjon etter Arnesen eller DDK4/DDK5 settes førsteindikator til 7. Førsteindikator=1 refererer til den amerikanske, forkortede utgaven.

Delfelt

For både 082 og 083 er det delfeltene $a, $2, $q og $m som er aktuelle.

Klassenummeret registreres i delfelt $a.

Riktig verdi i $2 vil være utgavebetegnelse, skråstrek og kode for språk, og eventuelt skråstrek, dato, hvis du bruker norsk WebDewey. Hvis du f.eks. bruker DDK5 registrerer du 5/nor. Hvis du bruker Arnesens 2. utgave registrerer du 2/nor. Hvis du bruker norsk WebDewey, registrerer du 23/nor/yyyymmdd.

I delfelt $q registreres institusjonskoden for den institusjonen som har registrert, og dermed gått god for, den aktuelle klassifikasjonen. Institusjonskoden uttrykker ikke noe eierskap og et klassenummer skal ikke gjentas hvis det allerede finnes i posten. Institusjoner som ikke ønsker å bruke $q, kan legge sin klassifikasjon i lokale 092-felt.

Eksempel:

082 74 $$a 123 $$2 5/nor $$q NO-OsNB
082 04 $$a 123 $$2 23/nor/20230201 $$q NoOU
083 7# $$a 456 $$2 5/nor $$2q NO-OsNB
083 0# $$a 456 $$2 23/nor/20230314 $$q NoOU

Når det brukes løsninger som avviker fra standard (tillatte løsninger), kodes dette med bokstaven b i delfelt $m. Det skal normalt ikke være mer enn ett 082-felt pr Dewey-utgave i posten, men det er tillatt å legge til et ekstra 082-felt kodet med $m b.

Omklassifisering

Dersom du omklassifiserer en eldre post, beholder du klassenummer som er knyttet til en annen utgave i 082. Finnes det ikke allerede et klassenummer som er registrert etter den utgaven du bruker ved omklassifisering, registrer ny forekomst av 082 med informasjon om utgaven i $2.

Se Prinsipper for klassifisering med Dewey i BIBSYS-konsortiet.

084 Annen klassifikasjon (Other Classification Number)

084, Annen klassifikasjon, er et felles felt. Dette MARC-feltet brukes slik det er beskrevet i MARC 21. Her står det blant annet: “The field should not be used for classification numbers assigned from a source for which a subfield $2 source of number code would not be assigned.” Du kan, med andre ord, bare bruke dette feltet  til klassifikasjonssystemer som har en kode i MARC-21-lista. Denne lista finnes det lenke til under 084 $2. Eksempler på aktuelle koder for BIBSYS-bibliotekene er: loovs, agrissc, noterlyd, jelc. Det finnes også fler.  Hvert enkelt bibliotek registrerer numre fra det klassifikasjonssystemet de bruker selv. Hvis flere bibliotek bruker samme klassifikasjonssystem, skal man ikke gjenta samme klassifikasjon flere ganger. Hvis du mener det er nødvendig med et alternativt nummer til det klassifikasjonssystemet du bruker, kan dette tilføyes ved å repetere 084. Delfelt $2 med riktig kode må naturligvis med.

092 Lokal Dewey

Dette er et lokalt Dewey-felt for hver enkelt institusjon. Det vil ikke vises for eller søkes opp av andre institusjoner i Alma. For at 092 skal bli liggende lokalt på din institusjon, er det helt essensielt at du velger «Add local Extension» fra nedtrekksmenyen når du legger det til en bibliografisk post. Se egen beskrivelse med flere detaljer om BIBSYS-definerte MARC-felt.

097 Lokal klassifikasjon.

Lokal klassifikasjon brukes for å registrere en klassifikasjon som bare din institusjon bruker. For at 097 skal bli liggende lokalt på din institusjon, er det helt essensielt at du velger «Add Local Extension» fra nedtrekksmenyen. For flere detaljer om dette MARC-feltet, se egen beskrivelse for BIBSYS-definerte MARC-felt.