01X-09X – Nummer og kodefelt

Oppdatert: 2023-11-23

01X-09X – Nummer og kodefelt

010 Library of Congress Control Number (NR)

Registreres ikke, men beholdes i importerte poster.

 015 Nasjonalbibliografiske kontrollnummer (R)

Registreres ikke, men beholdes i importerte og konverterte poster.

016 National Bibliographic Agency Control Number (R)

Registreres ikke, men beholdes i importerte poster.

020 Internasjonalt standard boknummer (ISBN) (R)

(RDA 2.15 og 4.2.1.3)

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – ISBN. Katalogisator kan selv velge om ISBN skal registreres med eller uten
bindestreker/mellomrom.

$c – Leveringsbetingelser. Brukes for å angi pris og lignende. Ved registrering av
gratis e-bøker brukes feltet til å angi dette: $c gratis

$q – Forklarende tilføyelser (R). Innbindingsinformasjon og andre tilføyelser.

$z – Kansellert/ugyldig ISBN (R). Her registreres ISBN som ikke er korrekt, men som
står i dokumentet.

Eksempel

020 ## $$a 978-82-430-0556-3 $$q heftet $$c Nkr 199.00
020 ## $$a 9788270223428 $$q heftet $$c Nkr 169.00

022 Internasjonalt standard periodikanummer (ISSN) (R)

(RDA 2.15)

Ved registrering av ISSN på nytt periodikum, er ISSN-basene (Norper, ISSN Portal) de foretrukne kildene for opplysningene. Dersom heftet som brukes som kilde for katalogiseringen inneholder et annet ISSN, skal dette legges i delfelt $y.

Indikatorer

Førsteindikator: Nivå for internasjonal interesse

Med unntak for Nasjonalbiblioteket, registreres koden: # – Ikke spesifisert

Andreindikator: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – ISSN
$l – ISSN-L
$m – Kansellert ISSN-L (R)
$y – Ugyldig ISSN (R)
$z – Kansellert ISSN (R)

Eksempler

022 ## $$a 0006-5811
022 ## $$a 0803-6640 $$y 0802-2917

 024 Andre standardnumre (R)

(RDA 2.15)

Feltet brukes bl.a. til innspilt musikk og til vitenskapelige publikasjoner med itar-nummer.

Indikatorer

Førsteindikator: Type standardnummer eller -kode

0 – International Standard Recording Code (ISRC)
1 – Universal Product Code (UPC)
2 – International Standard Music Number (ISMN)
3 – International Article Number (EAN)
4 – Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
7 – Standardnummer eller -kode spesifisert i $2
8 – Uspesifisert type standardnummer eller -kode

Hvis nummeret er fra en kilde som ikke er spesifisert på listen, brukes verdien 7. Kilden må da legges i $2. Se eksempel under.

Andreindikator: Om det er forskjell på det innskannede og det lesbare nummeret

Her registreres koden:  # – Ingen informasjon

Aktuelle delfelt

$a – Standardnummer eller -kode. Her registreres korrekt nr.
$d – Tilleggskoder som følger standardnummeret eller –koden
$q – Forklarende tilføyelser (R)
$z – Kansellert/ugyldig standardnummer eller -kode (R)
$2 – Her registreres kilden når første indikator er 7

Eksempler

024 2# $$a M-2610-1733-6
024 7# $$a 2427 $$2 itar

028 Utgivernummer/Edisjonsnummer (R)

(RDA 2.15)

Feltet brukes bl.a. til videoopptak, nedskrevet musikk og innspilt musikk.

Valg av indikatorer er viktig. Merk at førsteindikator 0 kun gjelder for lydopptak.  

Hvis du velger førsteindikator 0, 1, 2, 4 eller 6, kan du velge andreindikator 1. Da vil en 500-note genereres automatisk.  

Hvis du må velge førsteindikator 3 eller 5, skal du velge andreindikator 3 + registrere en 500-note manuelt i posten. Man kan også registrere en 500-note manuelt hvis man har flere 028-felt som skal ha en felles 500-note.

Indikatorer

Førsteindikator: Type nummer

0 – Utgavenummer (Edisjons- / fonogramnummer for innspillingen)
1 – Matrisenummer (Nummer på master for innspillingen)
2 – Platenummer (Platenummer på musikktrykk)
3 – Annet musikknummer (som ikke er utgavenummer, matrisenummer eller platenummer)
4 – Videonummer
5 – Andre nummer
6 – Distributørnummer

Andreindikator: Note og/eller bi-innførsel

0 – Ingen note, ingen bi-innførsel
1 – Det skal genereres note og bi-innførsel
2 – Det skal genereres note, men ikke bi-innførsel
3 – Ingen note, men bi-innførsel genereres

Aktuelle delfelt

$a – Utgivernummer. For lydopptak brukes feltet til utgivers katalognummer. Her
legges hele nummeret, som er søkbart. For nedskrevet musikk inkluderes forkortelser, fraser eller ord som indentifiserer utgiveren i registreringen av nummeret.

$b – Utgiver for lyd- og videoopptak, og musikktrykk. For lyd- og videoopptak registreres merkenavn og distributør i delfelt $b. For nedskrevet musikk registreres utgiver og distributør i delfelt $b.

       $q – Forklarende tilføyelser. En kvalifikator som er tilknyttet nummeret. Eks. delnummerering eller stemmeangivelse. Registreres med parenteser.

Eksempler

Utgavenummer:

 028 01 $$a STMA 8007 $$b Tamla Motown

Edisjonsnummer:

028 33 $a AMP 8237 $b Associated Music Publishers
500 ## $a Edisjonsnummer: AMP 8237

Platenummer:

028 21 $a 7984 $b Edition Peters

035 System Control Number (R)

Registreres ikke, men finnes i konverterte og importerte poster for å vise til identifikator i annet system. Beholdes. Unntak: Ved bruk av funksjonen Duplicate i Alma skal 035 slettes.

 040 Katalogiseringskilde (NR)

Her registreres kode for organisasjonen som først opprettet posten ($a), og organisasjonen(e) som senere har endret den ($d). Feltet har også delfelt for informasjon om katalogiseringsspråk og –konvensjoner.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Kode for organisasjonen som først opprettet posten. Beholdes i importerte poster.
Koder som brukes av BIBSYS-konsortiet:

NO-OsNB  – nasjonalbibliografiske poster med cat.level 90 og 008/39:  #
NO-OsBAS – nasjonalbibliografiske poster produsert av Bokbasen
NO-TrBIB  – øvrige poster med cat.level 80 og 008/39:  c

$b – Katalogiseringsspråk. I norske poster skal koden være «nob». Dette må rettes ved
oversettelse av importerte poster.

$c – Transcribing agency. Beholdes i importerte poster.

$d – Modifying agency (R) – navn eller kode på organisasjon som har gjort endringer i
posten. I importerte poster skal delfeltet/delfeltene beholdes. I tillegg skal vi selv
legge til egen kode i en ny forekomst av delfeltet.  Kodene som kan brukes her er
de samme som er nevnt under delfelt $a, med unntak av NO-OsBAS.

$e – Kode for katalogiseringsregler (R). For poster katalogisert etter RDA
er koden «rda». For poster katalogisert etter Katalogiseringsregler er koden «katreg». Liste over
gyldige koder ligger her:
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html

Eksempler

040 ## $$a NO-OsBAS $b nob $e rda $d NO-OsNB
040 ## $$a NO-TrBIB $b nob $e rda
040 ## $$a DLC $$c DLC $$d NO-TrBIB $$b nob $$e katreg

041 Språkkoder (R)

Feltet brukes bl.a. i følgende tilfeller:

 • Når dokumentet inneholder mer enn ett språk
  Hvis ressursen er på flere språk, registreres språkene i den rekkefølgen de dominerer i ressursen. Hvis ingen språk dominerer, registreres språkkodene i alfabetisk rekkefølge. Hvis katalogisator har valgt å bruke koden “mul” i 008/35-37, registreres koden for språket brukt i tittelen (eller første tittel hvis det er flere) og koden “mul”. Alternativt kan man registrere så mange spesifikke språkkoder man ønsker i gjentatte $a delfelt.
 • Når dokumentet er, eller inkluderer, en oversettelse
 • Når språket i sammendrag og medfølgende materiale er annerledes enn i hoveddokumentet
 • Når språket i innholdsfortegnelsen er annerledes enn i hoveddokumentet

Feltet kan også brukes til å uttrykke verkets originalspråk.

For audiovisuelt materiale brukes feltet bl.a. i følgende tilfeller:

 • Når lydsporet forekommer på flere språk
 • Når medfølgende lyd forekommer på flere språk
 • Når tekstene i en stumfilm forekommer på flere språk
 • Når undertekster har andre språk enn lydsporet
 • Når medfølgende trykt materiale forekommer på flere språk
 • Når materialet inkluderer tegnspråk
Indikatorer

Førsteindikator: Oversettelsesindikator

# – Ingen informasjon
0 – Publikasjonen er ikke en oversettelse/inneholder ingen oversettelse
1 – Publikasjonen er, eller inneholder en oversettelse

Andreindikator: Kildekode

# – MARC språkkode. Liste over språkkoder: http://www.loc.gov/marc/languages/
7 – Annen språkkode spesifisert i delfelt $2

Aktuelle delfelt

$a – Språkkode for tekst eller lyd (R)
$b – Språkkode for sammendrag (R)
$d – Språkkode for sang eller tale (R)
$e – Språkkode for libretto (R)
$f – Språkkode for innholdsfortegnelse (R)
$g – Språkkode for ledsagende materiale annet enn libretto (R)
$h – Språkkode i originaldokument (R)
$j – Språkkode for undertekster (R)
$k – Språkkode for «mellomoversettelse» (R) (En oversettelse av en oversettelse)
$m – Språkkode i originalt ledsagende materiale annet enn libretto (R)
$n – Språkkode i original libretto (R)
$2 – Kildekode (annet enn MARC)

Eksempler

041 0# $$a mul $$a nob $$a swe $$a dan
041 ## $$a eng $$j eng $$j nob $$j swe $$j dan
041 1# $$a eng $$h ger

044 – Kode for produsentland (NR)

Kan brukes når en publikasjon er utgitt i to eller flere land. Primært utgivelsesland skal også registreres i 008/15-17.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Landkode (MARC) (R). Liste over landkoder: http://www.loc.gov/marc/countries/

$c – Landkode (ISO) (R) – brukes bare av NB

Eksempel

044 ## $$a it $$a fr $$a sp

045 – Kronologi (NR)

(RDA 6.4, 6.10, 7.3)

Brukes blant annet på nedskrevet musikk og innspilt musikk for å angi komposisjonsår.

Indikatorer

Førsteindikator: Type tidsperiode i delfelt $b eller $c

# – Delfelt $b eller $c er ikke registrert
0 – Enkelt tidspunkt/år ($b og/eller $c finnes og inneholder et enkelt år)
1 – Flere enkelte år (Flere $b og/eller $c finnes, hvert inneholder et år)
2 – Tidsspenn (To $b og/eller $c inneholder et tidsspenn)

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$b – Årstall fra perioden 9999 f.Kr. og fremover angis med året, og eventuelt dato, med et prefiks for å angi om det gjelder før eller etter vår tidsregning (R).

Prefiks “c” – f.Kr.
Prefiks “d” – e.Kr.

Eksempler

045 0# $$b d1791  (komponert i 1791 e.Kr.).
045 2# $$b d1791 $$b d1797 (komponert i perioden 1791-1797 e.Kr.).

060-097 Klassifikasjonskoder

Veiledning til klassifikasjon i Alma:

https://rdakatalogisering.unit.no/klassifikasjon/

060 National Library of Medicine (NLM) klassifikasjonsnummer (R)

Indikatorer

Førsteindikator: Om dokumentet finnes i NLM eller ikke

Her registreres koden: # – Ingen informasjon

Andreindikator: Om koden er gitt av NLM eller ikke

0 –  Kan beholdes på poster importert fra NLM
4 –  Brukes på alle andre poster

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer (R)

Eksempel

060 #4 $$a WL 300

080 Universal desimalklassifikasjon (UDK) (R)

Indikatorer

Førsteindikator: Om nummeret er hentet fra en full eller forkortet utgave

# – Ingen informasjon
0 – Fullstendig utgave
1 – Forkortet utgave

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer
$x – Underavdeling (R)
$2 – Informasjon om utgave

Eksempel

080 ## $$a 82:111.852
080 ## $$a 821.113.1 $$x 494

082 Dewey desimalklassifikasjon (R)

Feltet er repeterbart, men hvis det er behov for å registrere mer enn ett Deweynummer fra samme utgave, skal alternative nummer registreres i 083.
082 kan repeteres når utgaven i $2 er en annen enn den som allerede er brukt, eller når ekstra 082-felt er kodet med $m b.

Indikatorer

Førsteindikator: Om det er brukt fullstendig, forkortet eller annen utgave

0 – Fullstendig utgave. Brukes for fullstendig utgave i trykt eller elektronisk form, uavhengig av språkform.
1 – Forkortet utgave
7 – Annen utgave spesifisert i $2. Brukes når nummeret er hentet fra ufullstendige norske oversettelser som DDK-4 og DDK-5.

Andreindikator: Om koden er gitt av LC eller ikke

# – Ingen informasjon
0 – Kan beholdes på poster importert fra LC
4 – Registrert av andre enn LC

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer (R) (Selv om delfeltet er repeterbart vil vi i praksis ikke repetere dette. Alternative numre legges i 083.)

$m – Koding av tillatt løsning. Når det tas i bruk løsninger som avviker fra standard, kodes dette med bokstaven b i delfelt $m. Ved klassifisering etter standard løsning registreres ikke $m.

$q – Assigning agency. Kode for institusjon som først registrerte klassifikasjonsnummeret. Om delfelt $q mangler i 082, legger neste institusjon som går god for den aktuelle klassifikasjonen sin kode i $q.

$2 – Informasjon om utgave. Brukes uansett om første indikator er 0, 1 eller 7. Hvis man bruker WebDewey, må dato for registreringen føyes på.

Eksempler

082 04 $$a 417.7 $$2  23
082 74 $$a 895.1 $$2 5/nor
082 04 $$a 936.81 $$q NO-OsNB $$2 23/nor/20230201

083 Alternativ Dewey desimalklassifikasjon (R)

Ved behov for mer enn ett Deweynummer, registreres alternative nummer her.

Indikatorer

Førsteindikator: Om det er brukt fullstendig, forkortet eller annen utgave

0 – Fullstendig utgave. Brukes for fullstendig utgave i trykt eller elektronisk form, uavhengig av språkform.
1 – Forkortet utgave
7 – Annen utgave spesifisert i $2. Brukes når nummeret er hentet fra ufullstendige norske oversettelser som DDK-4 og DDK-5.

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer (R). (Selv om delfeltet er repeterbart, praktiseres ikke dette. Ved behov for flere alterntive numre, repeteres 083.)

$q – Assigning agency. Kode for institusjon som først registrerte klassifikasjonsnummeret. Om delfelt $q mangler i 083, legger neste institusjon som går god for den aktuelle klassifikasjonen sin kode i $q.

$z – Tabellidentifikasjon (R). Her legges nummer på den hjelpetabellen som nummeret i $a er hentet fra når nummeret i $a er kun hjelpetabellnummer.

$2 – Informasjon om utgave. Brukes enten første indikator er 0, 1 eller 7.

Eksempel

083 0# $$a 417.7 $2 23

084 Andre klassifikasjonsnumre (R)

Dette feltet brukes til alle klassifikasjonskoder som ikke har egne felt i MARC-21. Klassifikasjonssystemet angis med en egen kode i delfelt $2.

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer/kode (R). (Repetert $a praktiseres ikke. Ved behov for flere klassifikasjonsnumre skal disse legges i ny 084.)
$2 – Kilde/Klassifikasjonssystem

Liste over klassifikasjonssystemer (koder til bruk i $2): http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html

Eksempler

084 ## $$a L 38.3 $$2 utklklass
084 ## $$a a7865 $$2 inspec

092 Lokal Dewey desimalklassifikasjon (R)

Felt 092 kan brukes til å registrere lokalt Deweynummer, f.eks. hvis posten er låst av NB og institusjonen ønsker et annet nummer enn det som ligger i posten.

Feltet opprettes i Alma Metadata Editor: Edit -> Add Local Extension. Data som er registrert i lokale felt vil bare være søkbare og synlige for egen institusjon (Institution zone).

Indikatorer

Førsteindikator: Om det er brukt fullstendig, forkortet eller annen utgave eller om det ikke er oppgitt noen kilde.

# – Ingen kilde oppgitt
0 – Fullstendig utgave. Brukes for fullstendig utgave i trykt eller elektronisk form, uavhengig av språkform.
1 – Forkortet utgave
7 – Annen utgave spesifisert i $2. Brukes når nummeret er hentet fra ufullstendige norske oversettelser som DDK-4 og DDK-5.

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer (R). (Repetert $a praktiseres ikke. Ved behov for flere lokale deweynumre legges disse i ny 092.)
$2 – Informasjon om utgave

Eksempler

092 0# $$a 417.7 $$2  23
092 7# $$a 543 $$2 5/nor
092 ## $$a 895.1

097 Lokal klassifikasjon (R)

Felt 097 brukes til lokal klassifikasjon, dvs. den klassifikasjonen som lages og brukes kun av egen institusjon. Retningslinjer for bruk av klassifikasjonen utarbeides av det enkelte bibliotek.

Hvis det er behov for alternativ klassifikasjon, opprettes nytt 097-felt hvor alternativt klassifikasjonsnummer registreres.

Det er anledning til å bruke mer enn ett lokalt klassifikasjonssystem, men da må de skilles ved å bruke $2.

Feltet opprettes i Alma Metadata Editor: Edit -> Add Local Extension. Data som er registrert i lokale felt vil bare være søkbare og synlige for egen institusjon (Institution zone).

Indikatorer

Begge indikatorer: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Klassifikasjonsnummer (R). (Repetert $a praktiseres ikke. Ved behov for flere lokale deweynumre legges disse i ny 097.)
$2 – Kilde/klassifikasjonssystem

Eksempel

097 ## $$a L 11 $$2 smmubb