Standarder

2024-02-02

Standarder

LDR 01469cam#a2200277#c#4500
 001       999921548606202201
 005       20231107105201.0
 007       ta
 008 210920s2019####no#a###|#u||||00||0#eng|c
 024 8# $$a NS-EN 15341:2019 (en)
 040 ## $$a NO-TrBIB $$b nob $$e rda
 082 04 $$a 389.609481 $$q NO-MoHIM $$2 23/nor/20231107
 110 2# $$a Standard Norge $$0 (NO-TrBIB)1560455145997 $$4 aut
 240 10 $$a Vedlikehold (hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold) $$f 2019
 245 10 $$a Vedlikehold : $$b ytelsesindikatorer for vedlikehold = Maintenance : maintenance key performance indicators $$c Standard Norge
 246 31 $$a Maintenance : $$b maintenance key performance indicator
 246 1# $$a NS-EN 15341:2019
 264 1# $$a [Lysaker] $$b Standard Norge $$c 2019
 300 ## $$a 51 sider $$b illustrasjoner
 336 ## $$a tekst $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020 $$2 rdaco
 337 ## $$a uformidlet $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1007 $$2 rdamt
 338 ## $$a bind $$0 http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1049 $$2 rdact
 500 ## $$a “”Den engelskspråklige versjonen av europeisk standard EN 15341:2019 ble fastsatt som Norsk Standard NS-EN 15341:2019 i november 2019. Denne standarden erstatter NS-EN 15341:2007.” – Forordet
 650 #7 $$a Vedlikehold $$0 (NO-TrBIB)HUME18508 $$2 humord
 655 #7 $$a Standarder $$0 (uri)https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/1954 $$2 ntsf
 710 2# $$a Standard Norge $$0 (NO-TrBIB)1560455145997 $$t Vedlikehold (hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold) $$f 2019
 710 2# $$i Erstattet av (uttrykk): $$a Standard Norge $$0 (NO-TrBIB)1560455145997 $$t Vedlikehold (hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold) $$f 2022
 710 2# $$i Erstatning for (uttrykk): $$a Standard Norge $$0 (NO-TrBIB)1560455145997 $$t Vedlikehold (hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold)

 

Kommentarer
Om innholdet

Standarder angir retningslinjer for hvordan noe skal gjøres, lages eller inneholde m.m., dette medfører at standarder kan bli erstattet av senere uttrykk. I dette eksempelet beskriver vi en norsk standard fastsatt av Standard Norge. Dokumentet «NLNZ Standards documents map» fra National Library of New Zealand har til dels blitt brukt som støtte I utformingen av dette eksempelet. Dokumentet er tilgjengelig i RDA-toolkit (http://original.rdatoolkit.org/mpa230.html).

LDR og kontrollfelt

For standarder bør 008/24-27 få verdien: u-standarder (standards/specifications)

For LDR og øvrige kontrollfelt se MARC21 bibliographic

Katalogiseringsregelverk

Marcfelt 040 $e gir informasjon om hvilket katalogiseringsregelverk som er brukt. Verdien her skal være «rda» i poster som er katalogisert etter Resource Description and Access (RDA).

Andre standardnumre (RDA 2.15, 6.8)

Standardens standard-nummer registreres i MARC-felt 024

Dersom standarden ikke er en ISO-standard, benyttes førsteindikator 8 – uspesifisert type standardnummer eller -kode og standardnummeret registreres i delfelt $a.

Dersom standarden er en ISO-standard, benyttes førsteindikator 7 – standardnummer eller -kode spesifisert i $2. ISO-nummeret registreres i delfelt $a og delfelt $2 registreres med teksten iso. Liste over tilgjengelige koder for delfelt $2 finnes her https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html 

Korporasjonsnavn som hovedordningsord (RDA 19.2.1.1.1)

Verk hvor en korporasjon er ansvarlig for fremstilling av innholdet får autorisert søkeinngang på korporasjonsnavnet i Marcfelt 110. Navnet autoriseres mot BARE og relasjon mellom ressurs og agent (RDA 18) angis i $4 med kode fra MARC code list for relators.

 Av dokumentet som beskrives i dette eksempelet fremgår det at Standard Norge er faglig ansvarlig for innholdet og at norske standarder fastsettes av Standard Norge. I RDA 19.2.1.1.1 b nevnes blant annet standarder som eksempel på verk som beskriver en korporasjons felles uttrykk.

Foretrukket tittel (RDA 6.2.2.)

Når det er autorisert søkeinngang i marcfelt 110, registreres foretrukket tittel i marcfelt 240. Foretrukket tittel er tittelen som er valgt for å identifisere verket og er utgangspunkt for utforming av autorisert søkeinngang som representerer verk og uttrykk. Det kan være en fordel å undersøke om det finnes andre verk med samme hovedtittel og samme opphavsperson(er). Dette fordi mange standarder kan ha samme hovedtittel, men ulik undertittel, uten å være ulike utrykk for samme verk.

Standardens undertittel bør i slike tilfeller inkluderes i parentes etter hovedtittelen i delfelt $a.

Tittel og ansvarsangivelse (RDA 2.3-2.4)

Tittelsiden er foretrukket informasjonskilde for bøker (RDA 2.2.2.2). Hovedtittel og annen tittelinformasjon registreres ved å følge de grunnleggende instruksjonene for registrering av titler (RDA 2.3.1). I marcfelt 245 $a-$c gjengis hovedtittel (RDA 2.3.2), annen tittelinformasjon (RDA 2.3.4) og ansvarsangivelse knyttet til hovedtittel (RDA 2.4). Merk at skilletegn må registreres foran delfeltkode 245 $b.

Dersom verket har nummerering i parentes i slutten av tittelen inkluderes dette dersom det fremstår som del av tittelen.  (RDA 2.3)

Opplysninger om utgivelse (RDA 2.8)

Opplysninger om utgivelse registreres i marcfelt 264, andreindikator 1. Utgivelsessted og navn på utgiver gjengis slik det forekommer i informasjonskilden (RDA 2.8.1.4). Ettersom standarden har oppgitt et utgivelsesår, trenger vi ikke registrere copyrightåret. 008/06 får derfor verdien «s – Single known date/probable date» og tidspunkt for utgivelse registreres i 008/07-10 (RDA 2.8.6).

Omfang og illustrerende innhold (RDA 3.4.5 og 7.15)

Omfang i marcfelt 300 skal alltid registreres. Sekvenser av nummererte sider gjengis i samsvar med nummereringen i standarden. Når illustrerende innhold er spesifisert i 300 $b (RDA 7.15.1.3) registreres tilsvarende koder for illustrasjoner i 008/18-21.

Innholds-, medie- og bærertype (RDA 6.9, 3.2, 3.3)

Innholdstype i marcfelt 336 (RDA 6.9), medietype i 337 (RDA 3.2) og bærertype i 338 (RDA 3.3) skal alltid registreres. Vokabularene fra RDA Registry skal benyttes (rdaco, rdamt og rdact) med lenke i $0 og angivelse av vokabularet i $2.

Tilknyttet uttrykk (RDA  26)

Standarder kan bli trukket tilbake og/eller bli erstattet. Dersom standarden er en erstatning for en tidligere standard og/eller er blitt erstattet, kan det være ønskelig å uttrykke dette i den bibliografiske posten. Dette gjøres ved å opprette marcfelt 7XX med relasjonsbetegnelse Erstatning for (uttrykk) og/eller Erstattet av (uttrykk). RDA 24.5, 26.1, J.3.6

I dette eksempelet beskrives et uttrykk som erstatter det opprinnelige uttrykket av en standard. Det har også forekommet en endring i undertittel fra det opprinnelige uttrykket.

Den autoriserte søkeinngangen for det opprinnelige utrykket vil dermed ikke ha noe skillende element i registreringen av uttrykket som erstattes. Samtidig medfører det at foretrukket tittel skiller seg fra uttrykkets tittel, da denne følger det opprinnelige uttrykket.