Del-poster

Oppdatert: 2022-01-17

Del-poster (RDA 1.5.3)

RDA bruker ikke termen «I-analytt», men vi kan gjenkjenne det vi tidligere kalte i-analytter i punktene a og c i RDA 1.5.3 om «Analytisk beskrivelse». 

Denne veiledningen omtaler del-poster som er en bibliografisk beskrivelse av en fysisk integrert del av et dokument. Deler av flerdelsmonografier (f.eks. bind i flerbindsverk), dvs. deler som ikke er fysisk integrert med helheten (RDA 1.5.3 punkt b), er ikke behandlet i denne veiledningen. Heller ikke punktene d og e. 

Med fysisk integrerte deler menes deler av både håndholdte medier (f.eks. trykte tidsskrift, spor på CD-plater) og elektroniske/digitale medier (f.eks. online tidsskrift, lydfiler knyttet til et elektronisk publisert musikkalbum). 

I denne veiledningen kan del-poster representere for eksempel artikler i tidsskrifter (inkludert avisartikler), kapitler i bøker eller sporposter på CD-er (innspilt musikk).   

For registrering av sporposter, se også eksemplene under Lydopptak i Verktøykasse for RDA-katalogisering  

Artikkelen eller musikksporet registreres i en egen bibliografisk post, men den representerer ikke en selvstendig fysisk enhet fordi den befinner seg i et annet dokument. Dette andre dokumentet kalles ofte vertsdokument.  

Del-poster som gjelder en fysisk integrert del, kan opprettes fra grunnen, med utgangspunkt i en mal (f.eks. BIBSYS_Del-post_RDA), eller med utgangspunkt i vertsposten, se Derive New Record nedenfor. Når det skal registreres flere del-poster fra samme vertsdokument kan det lønne seg å velge Record Actions > Duplicate Record. 

Nye del-poster skal registreres etter RDA. Hvis vertsposten er en katreg-post (040 $e katreg), kan man velge å omkatalogisere denne, med det er ikke et krav.  

Informasjon om vertsdokumentet – Felt 773

Informasjon om vertsdokumentet registreres i MARC-felt 773. Det er viktig å få med den informasjonen som er nødvendig for å identifisere vertsdokumentet, men hvilke av delfeltene som skal brukes vil avhenge av hvilke felt som er registrert i vertsdokumentets post. 

Førsteindikator: 0 

Andreindikator: # (Blank) 

De mest aktuelle delfelt er disse: 

$a – hvis vertsposten har autorisert søkeinngang i 100, 110 eller 111 legges den autoriserte søkeinngangen her
$t – her registreres tittel fra 245 eller 130, hvis denne finnes i vertsposten
$s – her registreres tittel fra 240 hvis denne finnes i vertsposten og dersom denne er å anse som nødvendig for å kunne identifisere vertsdokumentet.
$d – her registreres opplysninger om utgivelse med ISBD-tegn: Utgivelsessted: Utgivers navn, Tidspunkt for utgivelse
$g – her registreres hefte/volum hvis vertsdokumentet er en løpende ressurs
$k – her registreres serieangivelse fra 4XX eller 8XX hvis denne finnes i vertsposten 
$z – vertsdokumentets ISBN
$x – vertsdokumentets ISSN
$w – vertsdokumentets identifikator (Her brukes MMS ID for NZ-posten. Den finnes i 001 på vertsposten. Du kjenner den igjen ved at de siste sifrene i nummeret alltid er “2201”.) 

 Når du har lagret posten med 773 vil det ta noe tid før systemet har opprettet lenken. Lenke til vertsposten vises under More Info på posten neste dag. 

«Availability of related records» viser beholdningen til vertsposten for del-posten. Denne beholdningen vises også når posten er åpnet i MD Editor og man velger View Related Data > View Inventory. 

Visning og navigering for del-poster

Vi trenger 999 på del-posten i IZ: 

For at del-posten skal vises ved søk i IZ, må det legges inn en kode, CP, i lokalt MARC-felt 999 $a: 

999 ## $$a CP 

OBS: Feltet 999 ligger ikke i malen, men opprettes med å velge: Edit Actions > Add Local Extension (Ctrl +L). Et institusjonsikon ()vil markere at dette er et lokalt felt. 

Vi trenger 991 på vertposten i NZ: 

For at det skal være mulig å navigere fra vertsdokumentet til del-poster i Oria, må det registreres et felt 991 i vertsposten. Dette skal registreres som et vanlig felles felt: Editing Actions > Add Field (F8), og teksten skal være “Component parts”: 

991 ## $$a Component parts 

Når det finnes et 991-felt i NZ-posten, vet vi at det finnes del-poster tilknyttet. 

Derive New Record

Med denne funksjonen får man automatisk informasjon om vertsposten med over i del-posten. 

Søk opp vertsdokumentet. Velg Edit Record for å åpne den bibliografiske posten for redigering. Velg: 

Record Actions > Derive New Record

Velg Record type: Host Item (773)
Velg Record Identifier: MMSID (001)

Du får nå opp en ny bibliografisk post for del-posten hvor informasjon i feltene 260 og 773 er basert på data fra vertsdokumentet. Dessverre blir ikke annen informasjon overført fra vertsposten. Det er derfor viktig å se over posten og redigere den:

LDR – LDR/07 endres til a – monografisk del av ressurs
008 – 008/07-10 endres til rett utgivelsesår. 008/15-17 endres til rett sted. 008/35-37 endres til rett språk.
240 – legges til
260 – Slettes.
264 – Må legges til. Verdiene skal være de samme som i vertsposten. Hvis vertsposten er en katreg-post, har den ikke dette feltet. I så fall henter man opplysningene fra 260-feltet i vertsposten. Hvis vertsposten er en løpende ressurs, skal delfelt $c være tomt. Hvis utgivelsesår har fulgt med fra vertsposten, må det slettes fra delposten i slike tilfeller.
336, 337, 338 – Må legges til. Verdiene skal være de samme som i vertsposten. Hvis vertsposten er en katreg-post, har den ikke disse feltene. De skal likevel legges til i del-posten.
700 – autorisert søkeinngang for verk legges til. 
773 $d – Brukes dersom vertsposten er en monografi. Informasjon om utgivelse slik den er registrert i 264, gjentas i 773 $d. Opplysninger om utgivelse registreres med ISBD-tegn: Utgivelsessted : Utgivers navn, Tidspunkt for utgivelse.
773 $g – Brukes dersom vertsposten er en løpende ressurs. Her registreres hefte/volum for vertsdokumentet: vol. , no. ( år) 
773 $w – Det er kun MMS ID for vertsposten (fra MARC-felt 001, består av bare tall, 18 siffer, siste 4 sifre er 2201) som skal ligge i $w. Om det er flere $w, skal de øvrige slettes.
999 – Editing Actons > Add Local Extension (Ctrl +L). Kode CP registreres i 999 $a. 

Bibliografisk informasjon om delen registreres i 245, 300 og andre aktuelle MARC-felt.