Import fra eksterne kilder

Oppdatert: 2020-11-06

Veiledningen gjelder MARC-poster importert enkeltvis via funksjonen Search Resources.

Postens status ved import

Det er viktig å være klar over at posten du importerer ikke nødvendigvis er fullkatalogisert. Dette kan du finne ut ved å se på verdien i LDR/17. Er denne verdien # – betyr det at posten er fullkatalogisert, og du kan gå ut fra at posten er korrekt. Den skal selvsagt allikevel sjekkes. Hvis LDR/17 har en annen verdi, er posten ikke fullkatalogisert. Dette innebærer at mange felt kan være fylt med det som er den registrerende institusjonenes standardmal og alle 008-koder må sjekkes grundig. Det vil også ofte være mangelfulle 30xx-felt og ansvarshavende kan være registrert i feil felt.

Redigering av importert post

Importerte poster kan avvike fra poster som originalregistreres. Dette gjelder bruk av felt, men også mer overordnete elementer som språk, tegnsetting og registreringskonvensjon.

Felt og delfelt som er lokale i det systemet de kommer fra (ikke standard MARC 21) slettes ved import, f.eks. såkalte 9’er-felt som 960 eller $9.

Språk

Katalogiseringsspråket for BIBSYS-konsortiet er norsk bokmål. Opplysninger som ikke er hentet fra dokumentet skal skrives på norsk. Originalspråk kan beholdes i innholdsnoter (505) og sammendragsnoter (520) hvis det vurderes som hensiktsmessig.

ISBD-tegn

ISBD-tegn kan beholdes i importerte poster, men det anbefales at ISBD-tegn fjernes i tråd med praksis i poster som originalregistreres. Hvis ISBD-tegn fjernes, må koden i LDR/18 rettes til c.

De enkelte feltene

LDR – Postens hode

LDR/05 Postens status – skal ha koden: c – korrigert eller revidert
LDR/09 Tegnkodeskjema – skal ha koden: a – UCS/Unicode.
LDR/17 Beskrivelsesnivå – skal ha koden: # – fullstendig
LDR/18 Katalogiseringsskjema – hvis ISBD- tegn fjernes, settes koden til c, hvis ikke beholdes den koden som ligger i posten.

008 – Kontrollfelt

008/39 Katalogiseringskilde – skal ha koden: c.

01X-088 – Nummer og kodefelt

I denne sekvensen finnes en rekke nummer og koder som gir informasjon om postens identitet, opphav og historie (proveniens). Sekvensen inneholder også ulike typer klassifikasjonskoder. Alle felt i denne sekvensen bør beholdes ved import, men de må ikke overskrive tilsvarende felt i en eksisterende post, og det må gjøres noen endringer:

020 – ISBN

Sjekk at ISBN i 020 $a gjelder den ressursen som er beskrevet i posten. Hvis du for eksempel importerer en post for en trykt ressurs, skal ISBN som gjelder elektroniske (eller andre) versjoner slettes.

040 – Katalogiseringskilde – dette feltet oppdateres automatisk ved hjelp av importfilteret

$a – beholdes
$b – endres til nob
$c – beholdes
$d – beholdes og suppleres med et nytt $d NO-TrBIB
$e – på RDA-poster er koden rda.

Eksempel:
040 ## $$a DLC $$b nob $$c DLC $$d MH $$d NO-TrBIB $$e rda

060, 070, 080, 082, 083, 084 – Klassifikasjon

BIBSYS-konsortiet benytter seg av mange ulike klassifikasjonssystemer, hvorav flere er internasjonale og kan forekomme på importposter. Klassifikasjonsdata som er relevante for konsortiet beholdes.

Når det gjelder Dewey skal klassifikasjon fra de autoritative kildene LC og BNB beholdes.

Dewey fra LC vil normalt ha verdien 0 i andreindikator (gitt av LC), og kan beholdes uendret. Hvis 082-feltet derimot har verdien 4 i andreindikator, må vi legge til en verdi i $q som forteller at klassifikasjonen fulgte med importposten.  Klassifikasjon i poster fra LC (med 4 i andreindikator) gis koden DLC i $q. Klassifikasjon i poster fra BNB gis koden StDuBDS i $q. Deweynummer fra andre kilder slettes eller verifiseres med institusjonens egen kode i $q.

Skråstrek i deweykoder fjernes.

084 – Andre klassifikasjonsnumre med kilde angitt i delfelt $2 skal som hovedregel beholdes.

Ved behov for supplerende klassifikasjon, registreres denne i tråd med vedtatt praksis. Se: https://rdakatalogisering.unit.no/klassifikasjon/

09X – Local Call Numbers

Slettes.

1XX – Hovedordningsord

1XX-felt gjennomgår autoritetskontroll. Delfelt $4 – kode for relasjon legges til. Delfelt $e slettes.

2XX – Tittel, ansvars- og utgivelsesopplysninger

2XX-feltene kan som hovedregel beholdes, med noen unntak (se nedenfor).

263-feltet – Projected Publication Date – slettes når posten fullkatalogiseres.

264 – Utgivelse

På monografier skal førsteindikator i 264 være # (blank). Eventuelt 260-felt i posten slettes.

300 – Fysisk beskrivelse

Betegnelsene oversettes til norsk. Er betegnelsene i forkortet form, skrives de fullt ut. Hvis 300-feltet er mangelfullt, må det fylles ut etter vanlig praksis.

XII, 263 pages => XII, 263 sider
XII, 316 p. => XII, 316 sider

336-, 337- og 338 – Content-, Media- & Carrier Type

336-, 337- og 338-felt kan beholdes som de er hvis det er registrert URI til RDA Registry i $0. Hvis URI ikke er registrert, erstattes innholdet i feltene med norske termer og URI til RDA Registry.

4XX – Serie

Om førsteindikator i 490 ikke har verdien 1, endres denne til 1 og tilhørende 8XX- felt opprettes. Eventuelt 440-felt erstattes med 490-felt.

5XX – Noter

Det må utvises skjønn ved gjennomgang av notefeltene. Innholdsnoter (505) og sammendragsnoter (520) bør som hovedregel beholdes, selv om språket avviker fra katalogiseringsspråket (norsk). Noter med liten informasjonsverdi kan slettes.

600-630 – Emneinnførsler på navn og tittel

Importerte 600-630-felt slettes. Hvis det er behov for emneinnførsler for navn eller titler, må de være registrert i BARE. Feltene skal gjennomgå autoritetskontroll.

648-662 – Emneord

BIBSYS-konsortiet benytter seg av mange ulike emneordssystemer, hvorav flere er internasjonale og kan forekomme på importposter. Emnedata som er relevante for konsortiet beholdes.

Andre emneord med verdien 7 i andreindikator, og kilde angitt i delfelt $2 skal som hovedregel beholdes.

Lokale emneord (689) og nøkkelord (653) slettes. Det samme gjelder emneord med ukjent kilde. Disse har verdien 4 i andreindikator.

Ved behov for supplerende emneord, registreres disse i tråd med vedtatt praksis: https://rdakatalogisering.unit.no/emneord/

69X – Lokale emneord

Slettes.

70X-75X – Bi-innførsler

Beholdes. 700-, 710-, 711- og 730-felt gjennomgår autoritetskontroll. Delfelt $4 – kode for relasjon legges til.

76X-78X – Lenkefelter

Eventuelle lenkefelt må sjekkes og rettes.

80X-83X – Serieinnførsler

Alle felt i denne sekvensen beholdes.

841-88X – Beholdningsinformasjon og lenker til eksterne ressurser

Slettes.

9XX – Lokale felt

Slettes.

Metode for innhenting av poster

Det finnes ulike metoder for kopiering av poster fra eksterne kilder. Hvis man ikke allerede har en post i basen, f.eks. ved bestilling, er det kun Import som gjelder. Hvis man har en post i Alma, men ønsker å berike denne med data fra en ekstern post, vil det være flere alternativer. Det vanlige vil være at man ønsker å slå de to postene sammen (Merge). Velg først Merge preview for å se hvordan den sammenslåtte posten vil bli, og deretter Copy & Merge for å gjennomføre sammenslåing.

Importfiltre

For å få til en enklere og mer konsekvent redigeringen av postene, er det lagt inn importfiltre som utfører mange av endringene som må gjøres ved import. Dette gjelder bl.a. 040-feltet, som rettes automatisk, og en del 9’er-felt, som fjernes før import.