Ny utgave – er det et nytt uttrykk, et nytt verk, eller kanskje bare en ny manifestering av et eksisterende uttrykk?

2022-01-20

Ny utgave – hva sier RDA?

Utgaveangivelse

I RDA beskrives informasjon om utgave som en del av manifestasjonen (2.5 Utgaveangivelse). Her finner vi informasjon om hva som menes med utgaveangivelse og hvordan informasjon om utgave skal registreres:

RDA 2.5.5.1 Gyldighetsområde

utgaveangivelse: En angivelse som identifiserer hvilken utgave en manifestasjon tilhører.

En utgaveangivelse inneholder noen ganger en betegnelse for en bestemt revisjon av en utgave En utgaveangivelse inneholder noen ganger en ansvarsangivelse knyttet til utgaven eller en bestemt revisjon av en utgave….

Det betyr at informasjon om hvilken utgave manifestasjonen tilhører skal registreres som en del av manifestasjonen, men her finner vi ingen informasjon om hvorvidt en ny utgave er å betrakte som et nytt uttrykk, et nytt verk, eller om det bare er en ny manifestering av et tidligere utgitt uttrykk.

For å finne svar på dette, må vi finne ut hva RDA sier om bearbeidelser og revisjoner.

Bearbeidelser og revisjoner

RDA 6.27.1.5 Bearbeidelser og revisjoner

Bruk denne instruksjonen for:

et verk tilpasset eller revidert av den eller de opprinnelige opphavspersonene

eller

et verk tilpasset eller revidert av agenter som ikke er den eller de opprinnelige opphavspersonene.

Hvis verket bare presenteres som et uttrykk av det tidligere eksisterende verket, følger du instruksjonene i 6.27.1 for å utforme den autoriserte søkeinngangen for det tidligere eksisterende verket. Hvis det anses viktig å identifisere det bestemte uttrykket, utformer du en autorisert søkeinngang som representerer uttrykket som beskrevet i 6.27.3.

Hvis en bearbeidelse eller revisjon av et eksisterende verk i betydelig grad endrer originalverkets særpreg eller innhold, behandles bearbeidelsen eller revisjonen som et nytt verk.

For å få hjelp med tolkningen har vi konsultert Maxwell’s handbook for RDA, 2014:

RDA 6.27.1.5 Adaptations and revisions

RDA 6.27.1.5 requires the cataloger to make a judgement: is the resource in hand a new work derived from another work, or is it simply a revision of an existing work? If the resource is a new work, the authorized access point is constructed by combining the authorized access point for the adaptor or reviser (who is the creator of the new work) plus the preferred title for the adaptation or revision. If the resource is judged to be simply a revision of an existing work, the authorized access point is the same as the authorized access point for the existing work, because it IS the same work.

The decision is left up to the cataloger, but RDA gives some guidance. If the nature and content of the resource in hand is “substantially” changed from that of an existing work, AND the resource is presented as the work of the adaptor or reviser, the new resource is considered a different work. If, on the other hand, the new resource is presented simply as a new edition or version of a previously existing work, it is a new expression of the same work.

Maxwell utdyper deretter at forskjellen fra tradisjonell Anglo-Amerikansk praksis er at skillet mellom et nytt verk og et nytt uttrykk tidligere gikk ved om den opprinnelige forfatteren fortsatt var vurdert som ansvarshavende for revisjonen. Tidligere praksis var at nye ansvarshavende for revisjonen gjorde at revisjonen ble behandlet som et nytt verk.

Som vi ser av det som står i RDA 6.27.1.5, er dette ikke tilfelle i RDA. Instruksene gjelder både verk tilpasset eller revidert av den eller de opprinnelige opphavspersonene og verk tilpasset eller revidert av agenter som ikke er den eller de opprinnelige opphavspersonene. Vurderingen av om revisjonen er et nytt verk eller bare et nytt uttrykk avgjøres av om revisjonen i betydelig grad endrer originalverkets særpreg eller innhold.

Når er en ny utgave bare et nytt uttrykk?

Eksempel på ny utgave med endret tittel

Det er ikke uvanlig at en revidert utgave utgis med en noe endret tittel.  Dette eksempelet er hentet fra RDA Toolkit:

Handbook of crisis and emergency management

Ressurs som beskrives: Crisis and emergency management : theory and practice / edited by Ali Farazmand. — Second edition. Første utgave er utgitt med tittelen: Handbook of crisis and emergency management

I dette eksempelet er tittelen på andre utgave endret, men revisjonen som er gjort, endrer ikke originalverkets særpreg eller innhold i betydelig grad, og den registreres derfor som et nytt uttrykk av det eksisterende verket, ikke som et nytt verk. Det utformes derfor en autorisert søkeinngang for det nye uttrykket med utgangspunkt i det originale verket.

Eksempel på ny utgave med endret tittel og endring av ansvarshavende

En av årsakene til at vi i Faggruppen for Resource management lager denne veiledningen er alle tilfellene av standardverk som utkommer i stadig nye utgaver og som etter hvert gjerne får en endring av ansvarshavende og også ofte en litt endret tittel. Dette er et eksempel publisert i Verktøykasse for RDA-katalogisering:

Birnie, Patricia W. International law and the environment. 2021

Ressurs som beskrives: Birnie, Boyle & Redgwell’s international law and the environment. – Fourth edition / Alan Boyle, Catherine Redgwell. Første utgave utgitt som: International law and the environment / Patricia W. Birnie, Alan E. Boyle

Denne boka er fjerde utgave av et verk første gang utgitt i 1992 av forfatterne Patricia W. Birnie og Alan E. Boyle. Andre utgave utkom i 2002, med de samme forfatterne. Tredje utgave kom i 2009. Da var en tredje forfatter, Catherine Redgwell, kommet til. Ved utgivelsen av fjerde utgave er Patricia W. Birnie død. Tittelen på boka er endret til Birnie, Boyle & Redgwell’s international law and the environment, og det er Boyle og Redgwell som er oppgitt som forfattere.

Vi mener denne boka presenterer seg som et nytt uttrykk av det tidligere eksisterende verket. Vi vurderer det slik at endring av tittel og ansvarshavende ikke fører til en betydelig endring av originalverkets særpreg eller innhold, og utformer derfor en autorisert søkeinngang for det nye uttrykket med utgangspunkt i det originale verket.

Vi må presisere at dette er vår vurdering (catalogers judgement), og ingen fasit.

Når er en ny utgave et nytt verk?

RDA sier at verken endring i tittel eller ansvarshavende alene medfører at en revisjon skal behandles som et nytt verk, men:  Hvis en bearbeidelse eller revisjon av et eksisterende verk i betydelig grad endrer originalverkets særpreg eller innhold, behandles bearbeidelsen eller revisjonen som et nytt verk.

Hvis vi ser på eksemplene på bearbeidelser og revisjoner som er gitt i RDA 6.27.1.5, så er det ikke så vanskelig å være enig i at disse framstår som nye verk. Ingen av disse gir seg heller ut for å være nye utgaver.  

Så i hvilke tilfeller gjelder dette for nye utgaver:

  1. En betydelig endring av innhold. Det er jo åpenbart at en ny utgave vil ha noe endring i innhold, men store endringer i omfang kan kanskje være en indikasjon? Eller at den nye utgaven omfatter flere fagområder enn tidligere utgaver?
  2. En betydelig endring av originalverkets særpreg. Også her er vi usikre. Hva er et særpreg? Hvor ofte vil en ny utgave endre originalverkets særpreg? Kan vi tenke oss at når en utgave går fra å være et samarbeidsverk mellom to eller flere forfattere, til å bli en samling verk av flere ulike agenter (redigert verk), så endrer det særpreget? Det kan i det minste være grunn til å gjøre noen ekstra vurderinger i slike tilfeller.

Vi har ingen fasit, men vår erfaring er at nye utgaver som oftest «.. bare presenteres som et uttrykk av det tidligere eksisterende verket» og at revisjoner som skal behandles som et nytt verk, sjelden presenterer seg som en ny utgave.

Når er en ny utgave en ny manifestasjon?

Som vi skrev innledningsvis, så er informasjon om utgave en egenskap ved manifestasjonen. For at en ny utgave skal behandles som et nytt uttrykk eller et nytt verk, er det ikke tilstrekkelig at det står noe om utgave på manifestasjonen, det må også være snakk om en faktisk revisjon eller bearbeidelse.

Hvis den nye utgaven egentlig bare er et opptrykk eller en nyutgivelse av en tidligere utgave, så er det heller ikke noe nytt uttrykk.

Oppsummering

At en manifestasjon utgis som en ny utgave, betyr ikke at det alltid er snakk om et nytt uttrykk eller verk. Hvis det er snakk om en revidering eller bearbeidelse av verket, vil det i noen tilfeller være riktig å behandle det som et nytt uttrykk, i andre tilfeller å betrakte det som et nytt verk. RDA åpner imidlertid for å behandle en revisjon som et nytt uttrykk, ikke et nytt verk, i større grad enn de gamle katalogiseringsreglene gjorde.