008 – Kontrollfelt – Autoriteter

Oppdatert: 2020-11-27

008 – Kontrollfelt

Foreløpig lar ikke 008 seg endre for autoritetsposter, så den må ligge uendret. Dette blir rettet ved innføring av ny autoritetsapplikasjon i 2022.

Kontrollfeltet 008 er posisjonsbestemt og inneholder en lang rekke viktige koder. Ved redigering i Alma skal hele feltet åpnes i Form Editor. Herfra velges verdiene fra faste lister.

Hvis du registrerer med en av malene fra BIBSYS, kan de fleste posisjonene beholdes som de er. De posisjonene som må sjekkes er:

/07
/32
/39

008/00-05 – Registreringsdato

Feltet fylles ut automatisk ved lagring.

008/06 – Direkte eller indirekte geografisk underinndeling

Kode for å angi om det angjeldende emneordsystemet/tesaurusen tillater geografisk underinndeling av 1XX-feltet, og i tilfelle på hvilken måte. For navne- og tittelinnførsler brukes koden:

n – Ikke relevant

008/07 – Transkriberingstabell

Kode for å angi om 1XX-feltet inneholder en transkribert form, og i tilfelle hvilken transkriberingstabell som er brukt. Når 1XX-innførselen ikke er transkribert bukes kode n – Ikke relevant.

Aktuelle koder

a – Internasjonal standard (Eks. ISO-R9, for transkripsjon fra kyrillisk)
b – Nasjonal standard (Eks. Kinesisk pinyin)
c – Nasjonal bibliotekorganisasjons standard (Eks. ALA-LC Romanization Tables, brukes for arabisk, armensk, georgisk, gresk, hebraisk, japansk, koreansk og persisk)
d – Nasjonalt bibliotek eller bibliografisk agents standard
e – Lokal standard
f – Standard av ukjent opprinnelse
g – Konvensjonell transkripsjon, eller konvensjonell form av navnet slik det brukes i katalogavdelingen
n – Ikke relevant (brukes når 1XX-innførselen ikke er transkribert)
| – Ingen forsøk på å kode

008/08 – Katalogens språk

Ingen egne koder for andre språk enn engelsk og fransk, så vi må bruke:

| – Ingen forsøk på å kode

008/09- Type autoritetspost

Kode for å angi om posten representerer et etablert hovedordningsord i 1XX. For tittel- og navneautoriteter benytter vi koden:

a – Etablert innførsel.

008/10 – Katalogiseringsregler

Kode for å angi hvilke regler som brukes. For RDA-autoriteter brukes koden «z» etter eksempel fra Library of Congress:

z – Other

008/11 – Emnesystem/Tesaurus

Kode for å angi hvilket system/tesaurus emneautoriteten inngår i. Vi bruker:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/12 – Type serie

Kode for å angi om en serieautoritet er en etablert innførsel. Vi benytter koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/13 – Nummerert eller unummerert serie

Kode for å angi om en serieautorietet er en nummerert eller unummerert serie. Vi benytter koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/14 – Bruk som hoved- eller biinnførsel

Kode for å angi om 1XX-feltet inneholder en autoritet som følger katalogiseringsreglene og kan brukes som en 1XX hovedinnførsel, eller en 7XX biinførsel i bibliografiske poster. For tittel- og navneautoriteter benytter vi koden:

a – Passende. Kan brukes som både hoved- og biinnførsel.

008/15 – Bruk som emneinnførsel

Hvorvidt 1XX-feltet inneholder et hovedordningsord som følger konvensjoner for emnesystemer, og derfor kan brukes i 6XX-innførsler i bibliografiske poster. For tittel- og navneautoriteter benytter vi koden:

a – Passende. Kan brukes som emneinnførsel.

008/16 – Bruk som serieinnførsel

Kode for å angi om 1XX-feltet inneholder en autoritet som følger katalogiseringsreglene og kan brukes som serieinnførsel i bibliografiske poster (4XX og 8XX). For tittel- og navneautoriteter benytter vi koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/17 – Type underinndeling av emneinnførsel

Kode for å angi typen underemne i 1XX-feltet. For tittel- og navneautoriteter benytter vi koden:

n – Ikke relevant.

008/18-27 – Udefinert

008/28 – Type offentlig institusjon

Kode for jurisdiksjonsnivå for en offentlig institusjon registrert i 1XX. Vi benytter koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/29 – Evaluering av henvisninger

Kode for å angi om det er evaluert at henvisninger i 4XX og 5XX følger samme utforming som 1XX i posten. Vi benytter koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/30– Udefinert

008/31 – Posten oppdateres

Kode for å angi om det vurderes å oppdatere felt i posten. Vi benytter koden:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/32 – Udifferensiert personnavn

Kode for å angi om navnet i 100-feltet brukes for en, to eller flere personer.

MARC21 sier: hvis verken datoer eller andre data kan brukes for å skille mellom to eller flere identiske navn, brukes samme innførsel for alle personer med samme navn. Felt 670 (Kilde for opplysningene) kan brukes for å beskrive en person ved hjelp av en tittel på et verk og personens relasjon til verket.

I BIBSYS-konsortiet har vi ikke denne praksisen, men oppretter én post per person og registrerer data som kan skille mellom personer i ett eller flere notefelt (667, 670, 672, 680).

Aktuelle koder

a – Unikt personnavn.
b – Personnavn som gjelder for flere personer. (Brukes ikke i BIBSYS-konsortiet.)
n – Ikke relevant. (Brukes når 1XX ikke inneholder et personnavn, eller når personnavnet er et familienavn, d.v.s. førsteindikator i 100 = 3).

008/33 – Etableringsnivå

Kode for å angi i hvilken grad innførselen i 100-15X følger katalogiseringsreglene angitt i 008/10 og/eller reglene for emnesystemet/tesaurusen angitt i 008/11. Vi bruker normalt koden a.

Aktuelle koder

a – Følger reglene helt. Innførselen kan brukes i en bibliografisk post.

b – Memorandum. Innførselen følger reglene, men er ikke brukt i en bibliografisk post. Hvis den tas i bruk, endres denne koden til a eller c.

c – Provisorisk. Innførselen er utilstrekkelig. Det må gjøres videre undersøkelser før posten skal brukes neste gang. Når nødvendig informasjon er på plass, kan koden endres til a.

d – Foreløpig. Innførselen er tatt fra en bibliografisk post, men dokumentet er ikke tilgjengelig når denne posten etableres. Når innførselen skal brukes i en post som katalogiseres med utgangspunkt i dokumentet, kan koden endres til a. Denne koden brukes f.eks. ved konvertering fra kortkatalog.

n – Ikke relevant. Brukes når innførselen ikke er en etablert autoritet (jmf. 008/09).

008/34-37 – Udefinert

008/38 – Modifisert post

Kode for å angi hvorvidt posten er modifisert i forhold til tiltenkt innhold. Ved etablering av nye poster settes verdien til:

| – Ingen forsøk på å kode.

008/39 – Katalogiseringskilde

Kode for å angi postens originale kilde. Nærmere spesifisering av kilde, registreres i 040.

Aktuelle koder

En av følgende to koder benyttes:

# – Benyttes på nasjonalbibliografiske poster.
c – Benyttes på alle andre poster.