Standardtittel (Unik tittel) – Løpende ressurser

Oppdatert 2015-11-27

Generelt

Standardtitler brukes av to grunner i katalogisering av løpende ressurser: For å gruppere titler som hører sammen og for å skille mellom titler. Tradisjonelt har standardtitler vært brukt til å gruppere ulike versjoner av samme verk for at brukerne skal kunne finne dem i katalogen. Denne typen standardtittel er vanligvis brukt for å samle alle versjoner/utgaver av for eksempel Hamlet eller alle innspillinger av Beethovens 9. symfoni. I slike tilfeller er standardtittel nødvendig fordi hovedtittel kan variere fra utgave til utgave av verket. For løpende ressurser, brukes denne typen standardtittel for å gruppere gitte typer juridiske tidsskrift, oversettelser og språkutgaver.

Den andre typen standardtitltel er mer vanlig for løpende ressurser og ble innført en kort stund etter at AACR2 ble tatt i bruk i 1981. Denne typen standardtittel, som er basert på AACR2/Katalogiseringsregler 25.5B, skiller mellom løpende ressurser som har lik tittel, uavhengig av om ressursene er relatert til hverandre på noen måte.

Library of Congress Rule Interpertations (LCRI) utdyper AACR2/Katalogiseringsreglers 25.5B, ved å gi retningslinjer for bruk av og formen på standardtitler. Selv om LCRI har gjennomgått mange endringer, er det underliggende prinsippet det samme. Målsettingen med å registrere en standardtittel er ikke å identifisere en løpende ressurs, men å skille den fra andre løpende ressurser med samme tittel.

I vurderingen av om det er behov for å bruke standardtittel for løpende ressurser, er det innholdet i bibliotekkatalogen som er utgangspunkt for vurderingen. Der det finnes to eller flere likelydende titler, er det behov for å bruke standardtitler for å gjøre titlene unike.

To (eller flere) løpende ressurser med samme hovedtittel

 1. Hovedordningsord på tittel. Standardtittel i MARC-felt 130
 2. Hovedordningsord på korporasjon hvor både korporasjonsnavn og hovedtittel er like. Standardtittel i MARC-felt 240
 3. Hovedordningsord på person hvor både personnavn og hovedtittel er like. Standardtittel i MARC-felt 240

Forklarende tilføyelse legges i parentes etter tittelen i $a ved bruk av både MARC-felt 130 og 240. Dette gjøres for å skille løpende ressurser fra hverandre.

Ved behov for flere ledd i den forklarende tilføyelsen, skal hvert ledd skilles med mellomrom kolon mellomrom.

Eksempler:

Hovedordningsord på tittel

130 0# $$a Griffen (Oslo)
245 10 $$a Griffen
260 ## $$a Oslo $$b Nasjonalgalleriet $$c 2002-2010

130 0# $$a Griffen (Tromsø)
245 10 $$a Griffen :$$b husorgan for sentraladministrasjonen, Troms fylkeskommune
260 ## $$a Tromsø $$b Fylkeskommunen, informasjonstjenesten $$c 1990-1998

Hovedordningsord på korporasjon

110 2# $$a Statistisk sentralbyrå
240 10 $$a Publikasjonsoversikt (årlig)
245 10 $$a Publikasjonsoversikt … $c Statistisk sentralbyrå

110 2# $$a Statistisk sentralbyrå
240 10 $$a Publikasjonsoversikt (månedlig)
245 10 $$a Publikasjonsoversikt :$$b publikasjoner utsendt i … $$c Statistisk sentralbyrå

Hovedordningsord på person

100 1# $$a Davis, Jim
240 10 $$a Pusur (1984-1991)
245 10 $$a Pusur :$$b julen … $$c av Jim Davis

Perioden 1992-1993 med tittel Garfield:

100 1# $$a Davis, Jim
245 10 $$a Garfield :$$b [julealbum] $$c Jim Davis

Fortsetter fra 1994 med tidligere tittel Pusur:

100 1# $$a Davis, Jim
240 10 $$a Pusur (1994-)
245 10 $$a Pusur :$$b julen …
500 ## $$a Av: Jim Davis

Hvis det finnes en (eller flere) løpende ressurser i basen med samme tittel som den løpende ressursen som skal registreres, løs konflikten ved å registrere en standardtittel. Ikke gjør endringer standardtittelen i de eksisterende postene.

Unntak: Dersom en likelydende tittel, i en annen materialvariant registreres i ettertid (for eksempel trykt eller online utg.), skal standardtittelen for den allerede eksisterende posten også oppdateres.

Eksempel:

Fra før finnes to titler i Alma:

Våre barn (Oslo)
og
Våre barn (Drammen)

Ved oppretting av posten for online utgaven utgitt i Oslo oppdateres kun den første:

Våre barn (Oslo : trykt utg.)
Våre barn (Oslo : online)
og
Våre barn (Drammen)

Når en forklarende tilføyelse består av flere ledd, skal fysisk form (medieform) være siste ledd, f.eks. (årlig : trykt utg.)

Eksempel:

130 0# $$a Avhandling (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for kjemi : trykt utg.)

Valg av forklarende tilføyelser

A)           Generiske/upregnante titler

Som forklarende tilføyelse brukes utgivers offisielle navn, dvs. den formen som er brukt i autoritetsfilen.

Eksempler:

Rapport (Norsk senter for barneforskning)
Rapport (Universitetsbiblioteket i Trondheim)

Finnes det flere ansvarshavende, velg den som er hovedansvarlig for dokumentets intellektuelle innhold og ikke den som fungerer som forlag. Dersom det finnes flere som medvirker til intellektuelle innhold, velg den som er navngitt først.

Eksempler:

130 0# $$a Skriftserie (Universitetet i Oslo. Avdeling for rettssosiologi)
245 10 $$a Skriftserie $$c Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo
260 ## $$a Oslo $$b Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi i samarbeid med Unipub $$c 2001-2004

130 0# $$a Notat (Høgskolen i Molde : trykt utg.)
245 10 $$a Notat $$c Høgskolen i Molde, Møreforsking Molde

B)           Pregnante titler

Vurder på selvstendig grunnlag hva som er den mest hensiktsmessige forklarende tilføyelsen. Listen nedenfor innebærer derfor ingen gitt preferanserekkefølge i valg av forklarende tilføyelse.

 • utgivelsessted *
 • utgivelsesår **
 • beskrivende dataelementer, for eksempel utgavebetegnelse, generell materialbetegnelse, medieform
 • periodisitet
 • korporasjon

Hvis ingen av disse forklarende tilføyelsene er hensiktsmessige, bruk hvilket som helst ord som forklarende tilføyelse. Bruk mer enn én forklarende tilføyelse hvis det er nødvendig for å skille.

*Hvis en løpende ressurs er utgitt flere steder, bruk det stedet som er nevnt først i «Felt for utgivelse, distribusjon, etc.». Bruk sted fra det første heftet som er publisert, fra det tidligste heftet der sted er kjent, eller fra heftet man har for hånden, i denne preferanserekkefølge. Hvis stedsnavnet har endret seg, bruk stedsnavnet som stedet hadde da første hefte ble publisert som forklarende tilføyelse.

**Bruk her utgivelsesår for det første hefte som er publisert, eller dato fra det tidligste heftet man har for hånden, i denne preferanserekkefølge. Ikke hent år fra kronologisk betegnelse.

Noen spesielle tilfeller

1)           Løpende ressurser som skifter tittel for så å gå tilbake til sin opprinnelige tittel

Forklarende tilføyelse skal brukes når en løpende ressurs har skiftet tittel for så å gå tilbake til første tittel, som et samlende element.

Eksempel:

Folk og røvere (Trondheim : 1986-1991)
Folk og røvere (Trondheim : 1993-1994)
I 1992 var tittelen: Revolver

2)           Forklarende tilføyelse for kumulerte utgaver

Forklarende tilføyelse som angir periodisitet brukes for løpende ressurser i kumulerte utgaver der kumuleringen har egen bibliografisk post.

Følgende uttrykk kan brukes:

 • annethvert år
 • årlig
 • 3 nr. pr. år
 • halvårlig
 • kvartalsvis
 • månedlig
 • 2 nr. pr. måned
 • ukentlig
 • daglig

Eksempel:

130 0# $$a Langs Lågen (kvartalsvis)
130 0# $$a Langs Lågen (årlig)

Når en forklarende tilføyelse består av flere ledd, skal fysisk form (medieform) være siste ledd, f.eks. (årlig : trykt utg.).