Ukategorisert

80X-830 – Biinnførsel for serie

Oppdatert: 2016-10-20

800 Serieinnførsel personnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er personnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Fornavn
1 – Etternavn
3 – Familienavn

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Personnavn

$d – Årstall for fødsel, død, etc.

$t – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

Eksempler

490 1# $$a Sagaen om isfolket $$v 24
800 1# $$a Sandemo, Margit $$d 1924- $$t Sagaen om isfolket $$v 24

810 Serieinnførsel korporasjonsnavn (R)

Feltet brukes når bi-innførsel for serie er korporasjonsnavn fulgt av tittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: Type navn

0 – Invertert navn
1 – Jurisdiksjon navn
2 – Navnet skrevet rett fram

Andreindikator: # – Udefinert

Aktuelle delfelt

$a – Korporasjonens navn

$t – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

Eksempler

490 1# $$a CIIL linguistic atlas series $$v 1
810 2# $$a Central Institute of Indian Languages $$t CIIL linguistic atlas series $$v 1

830 Serieinnførsel standardtittel (R)

Feltet brukes for bi-innførsel på standardisert serietittel. Feltet skal brukes i kombinasjon med et 490-felt hvor serietittelen registreres slik den står i dokumentet.

Indikatorer

Førsteindikator: # – Udefinert

Andreindikator: Sorteringsindikator

0-9 – Her angis hvor mange tegn/posisjoner som skal ignoreres ved sortering av delfelt $a.

Aktuelle delfelt

$a – Serietittel

$v – Volum/Heftenummer

$x – ISSN.
Registrering av ISSN er ikke obligatorisk. NB! Registrering av ISSN medfører at posten lenkes til seriepost med dette ISSNet registrert.

$w – Lokalt systems identifikasjonsnummer (R).
MMS ID for posten det skal lenkes til. Brukes kun for lenking av monografiseriehefter til serieposten.

Eksempler

490 1# $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30
830 #0 $$a Routledge advances in theatre and performance studies $$v vol. 30

490 1# $$a The Oxford history of England $$v vol. 15
830 #4 $$a The Oxford history of England $$v vol. 15

490 1# $$a Skrifter / utgivna av Ekonomisk-historiska föreningen i Lund $$x ISSN 0424-7493 $$v vol. 74
830 #0 $$a Skrifter (Ekonomisk-historiska föreningen i Lund) $$x ISSN 0424-7493 $$v vol. 74 $$w 998121816624702201

490 1# $$a A Galaxy book
830 #2 $$a A Galaxy book

3XX – Fysisk beskrivelse, o.l.

Oppdatert: 2016-03-08

3XX Fysisk beskrivelse o.l.

 300 Fysisk beskrivelse (R)

Feltet brukes til beskrivelse av fysiske detaljer som omfang, illustrasjoner, format o.l.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Omfang: antall fysiske sider, bind, kassetter, spilletid o.l.

$b – Andre fysiske detaljer som illustrasjoner, avspillingshastighet o.l. (Husk også kodene i 007 og 008, f.eks. illustrasjoner i 008/18-21 og avspillingshastighet i 007/03).

$c – Format: enhetens format, f.eks. i centimeter eller millimeter. (Ikke obligatorisk, men skal ikke slettes om det finnes på posten).

$e – Bilag: medfølgende materiale. Beskrivelse av bilag kan evt. legges i parenteser.

Eksempler

300 ## $$a 412 s. $$b ill. $$e 1 atlas (XVII, 37 s., 74 pl.)
300 ## $$a 1 b. (flere pag.)
300 ## $$a 1 DVD-video (91 min) $$b lyd, s./h.
300 ## $$a 1 partitur (56 s.)

310 Gjeldende periodisitet (NR)

Her registreres opplysninger om gjeldende utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Gjeldende utgivelsesfrekvens.
$b – Dato for når utgivelsesfrekvensen begynte å gjelde.

Eksempler

310 ## $$a 2 nr. pr. måned $$b 2001-
310 ## $$a Årlig $$b 1983-

321 Tidligere periodisitet (R)

Her registreres opplysninger om tidligere utgivelsesfrekvens/periodisitet for periodika.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a Tidligere utgivelsesfrekvens.
$b Dato for tidligere utgivelsesfrekvens.

Eksempel

321 ## $$a 6 nr. pr. år $$b 1950-1961

362 Numeriske og/eller alfabetiske og kronologiske betegnelser (R)

Her registreres kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser for periodika. Her noteres også opphør av periodika.

Indikatorer

Førsteindikator: Datoformat

0 – Normalisert form.
1 – Ikke normalisert form.

Andreindikator: # (Udefinert).

Aktuelle delfelt

$a – Kronologiske og/eller alfabetiske betegnelser.
$z – Kilde for informasjonen i delfelt $a. Brukes bare når første indikator er 1.

Eksempler

362 0# $$a Årg. 1, nr. 1 (1977)-
362 0# $$a Vol. 1 (1980)-vol. 8 (1987)
362 1# $$a Startet med 1962/64 $$z New serial titles

380 Verkets form (R)

Feltet brukes bl.a. for musikk, til å registreres betegnelse for komposisjonstype.

Indikatorer

Begge indikatorer: #  (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Verkets form / Komposisjonstype. Term for komposisjonstype hentes fra “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”.
$2 – Kilde for term. Liste over koder: http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html. “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger” har kode “emnmus”.

Eksempel

380 ## $$a Sonater $$2 emnmus

382 Besetning (R)

Feltet brukes til musikk for å angi besetning.

Indikatorer

Førsteindikator: Fortekst

# – Udefinert.
0 – Besetning.
1 – Delvis besetning.

Andreindikator: Indeksering

# – Informasjon mangler.
0 – Indekseres ikke.
1 – Indekseres.

Aktuelle delfelt

$a (R) – Betegnelse for besetning. En term som indikerer instrument/utøvere/stemmer, hentes fra “Emneord for musikkdokument i EDB-kataloger”.

$b (R) – Solist.
$d (R) – Kompletterende instrument.
$n (R) – Antall instrument/utøvere i nærmest foregående delfelt.
$p (R) – Alternativ besetning.
$s – Totalt antall utøvere.
$v (R) – Note.
$2 – Kilde for term. Liste over koder:
https://www.loc.gov/standards/sourcelist/musical-instrumentation.html

Eksempel

382 01 $$a trompet $$n 2 $$a trombone $$n 2 $$s 4 $$2 emnmus

25X – 28X

Oppdatert: 2016-04-26

25X-28X  Utgave- og utgivelsesrelaterte felt

250 Utgave (R)

Feltet brukes til å registrere utgaveinformasjon. En opplysning om utgave gjengis slik den står i publikasjonen og med de forkortelser som er tillatt. Tall brukes i stedet for ord.

Indikatorer

Begge indikatorer: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Utgave
$b – Annen utgaveinformasjon. OBS: Korrekt ISBD-tegn må legges til før $b. Se
eksempler.

Eksempler

250 ## $$a 2. utg.
250 ## $$a 4th ed. /$$b edited by E.B. White and C.A. Black
250 ## $$a Canadian ed. = $$b Éd. canadienne.

260 Utgivelse, distribusjon osv.  (R)

Feltet brukes til registrering av utgivelse, distribusjon, trykking.

Indikatorer

Førsteindikator: Sekvens av utgiveropplysninger

# – Udefinert/Første utgiver (brukes alltid for monografier og ved førstegangsregistrering av løpende ressurser)
2 – Mellomliggende utgiver (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)
3 – Nåværende/siste utgiver (bruk kun til løpende ressurser. Bruk $3 til å angi perioden)

Andreindikator: # (Udefinert)

Aktuelle delfelt

$a – Sted for utgivelse, distribusjon etc.  (Land eller -stat skal også registreres i 008/15-17)

$b – Navn på utgiver, distributør etc.

$c – Dato for utgivelse, distribusjon etc. (Året skal også registreres i 008/07-10 evt. også 008/11-14)

$3 – Hvilken del av materialet det gjelder. Brukes på løpende ressurser med skiftende
utgivere. (1. indikator = 2 eller 3)

Eksempel: monografi

260 ## $$a Bergen $$b Fagbokforl. $$c 1995

Eksempel: løpende ressurs hvor utgiver har skiftet to ganger:

260 ## $$a Oslo $$b Statens bibliotektilsyn $$c 1934-
260 2# $$3 2003-2006 $$a Oslo $$b ABM-utvikling
260 3# $$3 2007- $$a Oslo $$b ABM-media

Diakritiske tegn, spesialtegn og ikke-latinsk skrift

Oppdatert: 2016-01-12

Registering av diakritiske tegn og spesialtegn

Diakritiske tegn registreres direkte fra tastaturet når det er mulig. I noen tilfeller trenger man eget tastatur.

Ved transkribering må mange bokstaver gjengis med spesialtegn. Tegnene finnes på tegnkartet i Windows (se punkt 3 under), men fordi spesialtegnene ikke inngår i nasjonal rettskriving, finnes ikke alle nødvendige tegn på et samlet tastatur. Dette gjelder f.eks. tegnene: macron ˉ caron ˇ   breve ˘   cedille ̧ ogonek ˛ dobbel akutt aksent   ̋. For å forenkle registreringen har UBO derfor utviklet et norsk tastatur-oppsett, med de aller fleste aktuelle diakritiske tegn, kalt «Norsk-Translit». Dette vil dekke grunnleggende behov i Alma. «Norsk-Translit» kan også brukes som skjermtastatur. Ta kontakt med s.a.engelstad@ub.uio.no hvis du ønsker tilgang til dette tastaturet.

Mac-brukere kan velge tastaturet «USA utvidet» som inkluderer alle aktuelle diakritiske tegn.

Registrering av originalskrift og spesialtegn

Det finnes flere metoder for innlegging av tegn fra ikke-latinske alfabeter i Alma:

  • Endre språkinnstilling på fysisk tastatur
  • Skjermtastatur (On-screen keyboard)
  • Tegnkart (Character map)
  • Nettsteder som http://www.lexilogos.com/

Se også Alma Documentation Center: http://customercenter.exlibrisgroup.com/DocumentationCenter/Ex%20Libris%20Documentation/Alma/Product%20Documentation/Resource%20Management/How%20To%20Documents%20and%20Presentations/How%20to%20Input%20Special%20Characters%20in%20Alma.pdf

Fra BIBSYS-MARC til MARC21

Ettersom det ikke har vært mulig å registrere originalt skriftsystem i BIBSYS, har alle opplysninger blitt registrert i transkribert form.

I MARC21 kan 880-feltet brukes til å registrere opplysninger med alternativ skrift (Edit->Add Alternate Graphic Representation). I den bibliografiske posten er det 245, 246, 250, 260 og 490 som skal registreres med 880. Opplysninger i 1XX-felt bør fortrinnsvis hentes fra autoritetsregisteret BARE, men kan om nødvendig også registreres med alternativ skrift i Alma.

Registrering av dokumenter med andre skriftsystemer i Alma

Dokumenter med andre skriftsystemer registreres som tidligere i transkribert form. Vi opprettholder avviket og bruker ikke skarpe klammer rundt transkripsjonene. Det er feltene 245 (unntatt $h), 246, 250, 260 (unntak hvis utgivelsessted er hentet utenfor dokumentet) og 490 som skal registreres i transkribert form. Øvrige metadata registreres på norsk.

Avvik fra Katalogiseringsreglene

I BIBSYS-konsortiet praktiseres følgende avvik:

Transkribert beskrivelse av dokumenter skrevet med ikke-latinske alfabeter settes ikke i skarpe klammer.

Transkribering

De bibliografiske opplysningene transkriberes etter gjeldende regler. BIBSYS-konsortiet benytter i hovedsak de samme transkripsjon som Library of Congress. Tekstene finnes fritt tilgjengelig på internett og gjengir tabeller fra 1997-utgaven av ALA-LC, Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts, godkjent av Library of Congress og American Library Association.

Arabisk: LC
Armensk: LC
Georgisk: LC
Gresk: LC
Hebraisk: LC
Japansk: LC
Kinesisk: Pinyin
Koreansk: LC
Persisk: LC

Kyrillisk

BIBSYS-konsortiet følger ISO-R9/, 2. utg. 1968 for kyrillisk.

Tabell 1 omfatter bare det russiske alfabetet og BIBSYS har ett avvik til denne tabellen:
tegn 22 skal i russisk translittereres som ch.

Tabell 2 omfatter alle de slavisk/kyrilliske alfabetene, inkludert det russiske. Avvik til russisk tegn 22 i tabell 1 er med. Dette tilsvarer tegn 35 i den slaviske tabellen. I tillegg til det russiske, fins det avvik til tegn i andre slaviske alfabeter.
Tabell 2, tegn 4 skal i ukrainsk og hviterussisk translittereres som h
Tabell 2, tegn 14 skal i ukrainsk translittereres som y
Tabell 2, tegn 15 skal i ukrainsk og hviterussisk translittereres som i
Tabell 2, tegn 35 skal i russisk, ukrainsk, hviterussisk og bulgarsk translittereres som ch
Tabell 2, tegn 40 skal i bulgarsk translittereres som st med hake over s (’hacek, caron’)
Tabell 2, tegn 41 skal i bulgarsk translittereres som u med bue (’breve’)
Tabell 2, tegn 48 skal i bulgarsk translittereres som a

Kinesisk

BIBSYS har valgt å bruke pinyin. Hvis translitterering til pinyin ikke kan verifiseres (spesielt bøker utgitt før 1979), brukes den navneformen som står i boka.

For forfattere fra Hong Kong/Taiwan brukes Wade-Giles, når det er foretrukket form fra forfatterens side. (Disse forfatterne vil også være søkbare ved bruk av pinyin)

Når det gjelder inndeling av stavelser, har vi imidlertid en litt annen praksis enn LC. Hos oss er ikke utgangspunktet at det er mellomrom mellom hvert tegn, dvs. hver stavelse (som ALA-LC), men at stavelser som naturlig hører sammen (i ett ord) settes sammen uten mellomrom.

MERK! LC brukte tidligere Wade/Giles, men gikk over til pinyin i 2000.

Gresk

LCs transkripsjonstabell brukes for det greske alfabet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at LC kan ha avvikende praksis for personnavn som innførsel.

Koreansk

Til transkribering av koreansk benyttes systemet McCune–Reischauer (se tabellen fra LC), men i realiteten transkriberes koreanske navn på svært mange ulike måter, bl.a benyttes Revised Romanization of Korean, Sør-Koreas offisielle transkripsjonssystem. Alle varianter bør registreres for at brukerne skal få treff.

 Parallellregistrering av opplysninger i originalskrift (Kyrillisk, Gresk, Hebraisk, Arabisk, Kinesisk,)

De MARC-feltene som inneholder data i transkribert form, bør suppleres med opplysningene i originalskrift. Dette gjøres på følgende måte i Alma:

  • Plasser markøren i det feltet som skal suppleres
  • Edit -> Add Alternate Graphic Representation -> [velg korrekt skriftsystem]

Dette oppretter en ny linje som er en kopi av linjen over og som inneholder en usynlig MARC-kode. Denne MARC-koden består av 880 etterfulgt av et lenkefelt ($6) med informasjon om hvilket MARC-felt 880-feltet er en alternativ representasjon av, og hvilket skriftsystem som er brukt.

Fyll inn opplysningene med originalskrift.

Hvis navn i 1XX-felt ikke finnes i autoritetsregisteret i form av se-henvisning eller paraliellregistrering (880), må også disse suppleres med 880-felt med navn i originalskrift.

ISBD-tegn i bibliografiske poster

Oppdatert: 2015-11-30

ISBD-tegn i bibliografiske poster.

I MARC 21-poster har det vært normalt å registrere ISBD-tegn i tillegg til delfeltkodene. Det har vi ikke vært vant til i BIBSYS. Vi har eksportert poster uten ISBD-tegn fra BIBSYS til Alma. Vi kan fortsette å registrere poster uten ISBD-tegn, med ett unntak dvs. der delfeltkoden blir tvetydig.

Vi kjenner til to steder hvor delfeltkoden blir tvetydig. Det gjelder 245 $b og 250 $b.

I disse delfeltene registreres det aktuelle ISBD-tegnet. For nærmere beskrivelse, se MARC 21 Bibliografisk i Verktøykasse for katalogisering.

ISBD-tegn skal ikke registreres andre steder enn i de to nevnte tilfellene vi kjenner til hvor det kan være nødvendig.

I Leader (LDR) posisjon 18 – Descriptive cataloging form – angis det en kode som sier noe ISBD-tegn eller ikke. Vi bruker «c» (ISBD punctuation omitted) på alle poster.

Kapittel 23 – Geografiske navn

Oppdatert 2015-10-05

23.2A Norsk form

Vi følger Katalogkomiteens anbefaling for stedsnavn:

Katalogkomitéen anbefaler at for navn på stater og hovedsteder brukes UDs liste over Statsnavn og hovedsteder: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2001/statsnavn-hovedsteder-og-nasjonaldager.html?id=87863

Eksempel:

USA
De forente arabiske emirater

Det presiseres at det er formen under ”kortnavn norsk” som skal brukes.

For andre stedsnavn anbefaler komitéen at Språkrådets liste over geografiske navn brukes.

Komitéen presiserer at dette gjelder både for land og steder som ordningsord og emneord.